REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Vallfogona.

VIST, les al·legacions de la Junta Directiva de la Federació.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Vallfogona va presentar una reclamació al Comitè de Competició perquè considerava que la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs havia actuat de manera il·legal, amb la disminució de jugadors per equip en diferents categories de la Lliga Catalana.

2. FONAMENTS DE DRET

RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

2. Les instal·lacions i els equipaments esportius estan subjectes a una limitació del 70% de l'aforament autoritzat i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En cas de no poder garantir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire requerides, les activitats grupals no poden superar el 50% de l’aforament.

A través de la modificació del Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l’esport, en el qual s’introdueix un nou article 31 bis, el Govern duu a terme aquesta intervenció normativa immediata en el marc de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19, amb la voluntat de garantir el funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de l’esport i de l’activitat física de Catalunya.

Art. 31 bis Disposició Transitòria 1a-2: Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també podran adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi Civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin.

31 bis S'habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes directives en relació amb l'esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.

3. CONSIDERACIONS

L’obligatorietat de reduir els aforaments a un màxim del 70% de d’instal·lació esportiva (Sales de joc dels Clubs d’Escacs) feien imprescindible la reducció del nombre de jugadors per equip, per poder permetre la participació de tots els equips afiliats a la Federació Catalana d’Escacs.

Atesa la situació d’excepcionalitat sanitària i atesa la petició majoritària de clubs assistents a l’assembla general telemàtica de clubs, del dia 11 de desembre del 2021, per a la reducció de jugadors en els equips de la Lliga Catalana, la Junta Directiva de la Federació es va comprometre a realitzar una enquesta oficial, entre tots els seus clubs afiliats i actuar en conseqüència. L’enquesta va ser totalment majoritària en favor de disminuir el nombre de jugadors dels equips i, en conseqüència, es va prendre la decisió de reduir aquest nombre de jugadors per equips en algunes categories.

La Lliga catalana d’Escacs és la competició més important del calendari de la Federació i la raó de ser de molts clubs afiliats. La disminució de jugadors afiliats a causa de la pandèmia posava en perill la participació de algunes entitats afiliades que havien vist disminuït el seu nombre de jugadors i socis.

La impossibilitat de celebrar una assemblea presencial, abans de la celebració de la Lliga justifica també la decisió de la Junta Directiva, que ha actuat pel bé de la majora d’entitats afiliades a la Federació Catalana d’Escacs.

La Llei de l’Esport amb el seu art. 31 bis i especialment la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, que limita l’aforament dels Clubs d’Escacs, ofereix cobertura legal per la presa de decisió de reduir el nombre de jugadors, per alguns equips, de la Junta Directiva.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del Club Escacs Vallfogona en relació a una presumpta actuació il·legal per part de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 18 de gener de 2022