REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Mollerussa.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Mollerussa reclama que, el protocol sanitari publicat per la Federació Catalana d’Escacs per disputar la Lliga Catalana hauria de haver estat supervisada per un metge.

2. FONAMENTS DE DRET

SECCIÓ PRIMERA.- ÀMBIT TERRITORIAL, PERSONAL I MATERIAL

Article 100.- En l'àmbit territorial, la Federació Catalana d’Escacs té plena jurisdicció en tot el territori de Catalunya. Pel que fa a l'àmbit personal, resten sotmesos a la jurisdicció d'aquesta federació tots els seus directius i directives i els de les seves delegacions territorials; els i les àrbitres amb llicència federativa en vigor; les entitats afiliades a aquesta federació, així com els seus directius i directives, entrenadors i entrenadores, delegats i delegades i jugadors i jugadores.

Pel que fa a l'àmbit material, la jurisdicció de la Federació Catalana d’Escacs s'estén a l’àmbit competitiu, a l’àmbit disciplinari i a l’àmbit electoral.

Article 101.- La potestat jurisdiccional d'àmbit competitiu confereix als òrgans federatius competents la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre qüestions que, sense tenir naturalesa disciplinària, es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport dels escacs així com de les competicions organitzades per aquesta federació.
En aquest sentit, i a títol merament indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit competitiu:
a) Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabades la vinculació esportiva entre jugador/a o entrenadors/ores i clubs o associacions esportives afiliades a aquesta federació.
b) Les qüestions sobre nul·litat o validesa de les llicències expedides per la federació.

c) Les discrepàncies entre jugador/a i clubs afiliats a la federació sobre la concessió o denegació de les corresponents cartes de baixa.

d) Les reclamacions presentades sobre repetició de partides celebrades o represa d'aquelles suspeses, resultats i classificacions o qualsevol altra derivada o relacionada amb elles.

Article 102.- La potestat jurisdiccional d'àmbit disciplinari, s'estén a conèixer les infraccions de les regles de joc comeses en el transcurs d'una competició; les infraccions en la conducta esportiva que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d'una competició; i, finalment les infraccions de les normes de conducta associativa que comportin l'incompliment de les prescripcions reglamentàries fixades a l'efecte. En aquest sentit, aquesta potestat confereix la facultat als òrgans federatius competents de conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar les conductes de les persones o entitats sotmeses a la jurisdicció federativa; excepte en el cas d'infraccions contra les regles de joc o la conducta esportiva comeses amb motiu d'una partida corresponent a una competició d'àmbit estatal o internacional que la competència correspondrà, respectivament, a la Federació Espanyola i a la Federació Internacional. Article 103.- La potestat jurisdiccional d’àmbit electoral confereix als òrgans federatius competents la facultat de conèixer i resoldre les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals d’aquesta federació i de les seves entitats afiliades, l’activitat esportiva principal de les quals sigui l’esport dels escacs; així com els procediments establerts per la censura o reprovació de la gestió del president o presidenta i la Junta Directiva d’aquesta federació i d’aquelles mateixes entitats.

3. CONSIDERACIONS

Aquest Comitè no és competent per a resoldre la qüestió plantejada per ser la mateixa, una facultat organitzativa de la Federació Catalana d’Escacs, qui, en dictar normes sanitàries als clubs, ho fa tenint en compte els protocols dissenyats per les autoritats esportives  i sanitàries catalanes.

Si el reclamant considera que la Federació Catalana d’Escacs no li ha donat la resposta adequada a la seva petició, de --demanar la revisió del protocol COVID --per part d'un facultatiu sanitari, i que validi que el protocol reuneix les mesures necessàries, entén aquest Comitè que podria elevar la seva petició  al corresponent Organisme Regulador Català, això si, comunicant prèviament a la F.C.E, dita decisió.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

No admetre a tràmit la petició del Club d’Escacs Mollerussa, ja que no entra dintre de les competències d’aquest Comitè.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 20 de gener de 2022