Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, els escrits de J.M.S.L., de data 11/11/2022 i el posterior de data 24/11/2022, el primer com a contestació al desistiment de V.Z., de la demanda conjunta contra V.D.L.C., de la qual vostè forma part, i el següent, fruit del requeriment d'aquest Comitè de data 23/11/2022.

Analitzats aquests escrits, observem que el seu contingut constitueixen expressions insultants i difamatòries, que no han estat prou reparadores, havent-se-li donat ocasió perquè rectifiqués. Per tot això, i a l'empara del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs i especialment dels articles reguladors dels fets que constitueixen infraccions comeses i la penalització de les sancions resultants. En concret:

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

2.- Són infraccions greus:

Les desqualificacions, el desacatament o les manifestacions irrespectuoses, verbals o escrites, dirigides als membres dels òrgans disciplinaris o a qualsevol  directiu, responsable federatiu, personal col·laborador i treballadors de la FCE, quan a criteri de l’òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.

Article 21. Infraccions Específiques de Tècnics, Delegats i Directius.

S’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient disciplinari a J.M.S.L.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Juan Dominguez Rueda i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

Tercer: Donar un termini de 15 dies hàbils per a formular les al·legacions que estimi pertinents

 

Barcelona, 30 de novembre de 2022

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs

Xarxes socials