REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la proposta de l’instructor en l’expedient del Club d’Escacs Barcelona.

VIST, que el C.E. Barcelona no ha fet cap al·legació.

 

ANTECEDENTS

En data 08/06/2023 el Comitè de Competició va informar de l’obertura d’expedient disciplinari al Club d’Escacs Barcelona per l’incompliment de presentar les partides, corresponents a la ronda 9 de la Lliga Catalana, a la categoria de Divisió d’Honor.

Transcorregut el termini reglamentari de 6 dies hàbils, el C.E. Barcelona no ha fet al·legacions, no ha demanat proves, ni ha presentat les partides requerides per la Federació.

No es considera necessari obrir el termini per a la pràctica de proves, ja que els fets de la manca de presentació de partides són evidents i no han estat negats pel club infractor.

En data 29 de juny, l’instructor del cas que ens ocupa va fer una proposta de resolució.

Ponent i secretari d'aquest expedient s'inhibeixen en aquesta resolució.

PLE DE CÀRRECS

L’instructor determina que el Club d’Escacs Barcelona va incomplir el reglament de Disciplina Esportiva en els seus articles 24.10 i 26 b2.

Es considera provat que va incomplir la seva obligació d’enviar a la Federació les partides de la ronda 9 de la Lliga Catalana a la Divisió d’Honor i que en data d’aquest document, encara no han estat enviades les partides a la Federació.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 24. Infraccions comeses per Clubs o Organitzadors.

10. L’incompliment de les obligacions relatives a enviar a la FCE les partides en format Chess-Base, PGN o qualsevol altre format electrònic.

Article 26. Sancions Específiques.

b.2) PEL RETARD EN LA PRESENTACIÓ DE PARTIDES EN FORMAT ELECTRÒNIC (PGN o similar compatible amb el programa chess-base): El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La sanció serà de 20€ multiplicat pels dies de retard en presentar les partides a la Federació. Les 10 partides s’hauran de presentar en un sol arxiu.

Article 25. Tipologia de Sancions

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

La multa de fins a 300€.

Article 77.

En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.

Article 78.

Un cop transcorregut el termini establert per l’article anterior, l’instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució.

Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’instructor obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova. 

Article 79.

Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

Article 80.

Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució.

La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.

RESOLUCIÓ

  1. ) Sancionar el C.E. Barcelona amb una multa de 300€.
  2. ) Atès que el club encara no ha complert la seva obligació de presentar les plantilles, aquest Comitè torna obrir el termini contemplat a l’art. 26 del Reglament de Disciplina Esportiva de Sancions         Específiques de cinc dies naturals a partir de la recepció d’aquesta resolució, per a presentar les partides que no han estat enviades.
  3. ) Advertència de què en cas de no presentar les partides que és obligatori per a tots els equips de Divisió d’Honor, el club infractor podria ser sancionat amb major gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 21 de juliol de 2023