REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la proposta de l’instructor en l’expedient del Club d’Escacs Ateneu Colon.

VIST, que el C.E. Ateneu Colon va fer al·legacions i va presentar les partides.

 

ANTECEDENTS

En data 08/06/2023 el Comitè de Competició va informar de l’obertura d’expedient disciplinari al Club d’Escacs Ateneu Colon per l’incompliment de no presentar les partides corresponents a la ronda final de la Lliga Catalana, a la categoria de Divisió d’Honor, en el termini establert.

No es considera necessari obrir el termini per a la pràctica de proves.

En data 29 de juny, l’instructor del cas que ens ocupa va fer una proposta de resolució.

Ponent i secretari d'aquest expedient s'inhibeixen en aquesta resolució.

PLE DE CÀRRECS

L’instructor determina que el Club d’Escacs Ateneu Colon va incomplir el reglament de Disciplina Esportiva en el seu article 26 b2.

Es considera provat que va incomplir la seva obligació d’enviar a la Federació les partides de la ronda final de la Lliga Catalana a la Divisió d’Honor, en el termini establert.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 24. Infraccions comeses per Clubs o Organitzadors.

10. L’incompliment de les obligacions relatives a enviar a la FCE les partides en format Chess-Base, PGN o qualsevol altre format electrònic.

Article 26. Sancions Específiques.

b.2)      PEL RETARD EN LA PRESENTACIÓ DE PARTIDES EN FORMAT ELECTRÒNIC (PGN o similar compatible amb el programa chess-base): El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La sanció serà de 20€ multiplicat pels dies de retard en presentar les partides a la Federació. Les 10 partides s’hauran de presentar en un sol arxiu.

Article 25. Tipologia de Sancions

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

La multa de fins a 300€.

Article 77.

En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.

Article 78.

Un cop transcorregut el termini establert per l’article anterior, l’instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució.

Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’instructor obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.

Article 79.

Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

Article 80.

Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució.

La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.

RESOLUCIÓ

Multa de 20€, atès que les partides han estat lliurades i les al·legacions del club infractor, han estat considerades com atenuants per part de l’instructor.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 21 de juliol de 2023