Aquesta circular invalida la Circular anterior ARB 18/2013.

Totes les modificacions de la circular original es troben ressaltats.

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

Competició: Campionat de Catalunya per Equips d’Edats
Lloc:   Vila-seca
Dates:                         1, 2 i 3 de novembre de 2013
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

2 Àrbitres auxiliars

265 €

150 €

115 €

Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

 

Competició: Torneig Magistral Ciutat de Barcelona Casino
Lloc:   Casino de Barcelona. Barcelona
Dates:                         Del 25 al 31 d'octubre
Places 1 Àrbitre principal 450 €
Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

 Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 22 de setembre de 2013.

Barcelona, a 5 d’agost de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.