Membres assistents: Josep Maria Benítez, Jaume Bosch, Jesús Caballero, Josep Maria Camell, Ramon Cassassas, Jordi Chalmeta, Lluís Las Heras, Ricard Llerins, Joan Margalef, Manel Navarro, Miguel Ramos, Cristina Vidal, Jordi Vidal, Vladimir Zaiats, Davide Vega i Carlos Giménez

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
  2. Informe d'activitats.
  3. Informe econòmic.
  4. Línies de futur
  5. Propostes dels àrbitres
  6. Torn obert de paraula

L’assemblea s’inicia a les 16:30 hores amb la salutació del delegat del Comitè d’Àrbitres a tots els presents, agraint-los l’assistència malgrat les dates complicades. De cara a l’any proper s’intentarà avançar l’assemblea perquè caigui en millors dates.

En primer lloc es decideix aprovar l’acta de l’assemblea anterior amb 8 vots a favor i 3 abstencions. A continuació s’exposa l’informe d’activitats de l’any, i es decideix anar fent torns de preguntes després de cada apartat.

REVISIÓ D’INFORMES

En primer lloc, Davide Vega comenta que durant el darrer any s’han jugat uns 400 tornejos a Catalunya, dels quals el 50% han tingut algun grup vàlid per elo FIDE. En la major part, s’ha tractat de tornejos del Circuit. Això suposa una dificultat per a progressar per aquells Àrbitres Catalans que vulguin ser Àrbitres Nacionals, FIDE o Internacionals. La FCE està mantenint converses amb la FEDA per poder tornar a unificar les llicències, però l’acord podria arribar de cara a l’any 2016.

En els informes dels tornejos s’han detectat menys errades lleus (prop del 5%), però en canvi s’estan detectant errades greus en tornejos importants (opens del Circuit, proves oficials...). És possible que de cara al futur, per evitar que hi hagi aquestes errades, s’obligui a que els àrbitres que cometin errades de forma reiterada als informes hagin de superar un curs de reciclatge per poder seguir arbitrant.

Lluís Las Heras comenta que quan envia un informe, no rep cap comunicació sobre si l’informe és correcte o no. Davide Vega contesta que s’espera que el problema desaparegui amb la nova web, que inclourà un apartat en el que es podrà veure si l’informe ha estat aprovat o no i amb quina data, i que estarà controlat directament pel CTA.

CURSOS D’ÀRBITRES

Davide Vega segueix comentant que a la província de Tarragona hi ha una mancança d’àrbitres, perquè va ser l’única territorial on no es va fer curs d’àrbitres l’any 2012. Per intentar millorar aquesta situació, es van intentar fer dos cursos d’àrbitres, però no hi va haver suficient inscripció per poder engegar el curs. De cara a l’any 2015, Davide Vega anuncia que hi haurà un curs d’àrbitres durant els mesos de febrer i març a la seu de la FCE, i que caldria que entre els propis àrbitres es fes difusió per tal de motivar a nous candidats.

SEMINARIS DE RECICLATGE

Davide Vega ha continuat comentant que hi havia intenció de fer dos seminaris de reciclatge, i al final només se’n va poder fer un, el 29 de juny, per comentar els canvis reglamentaris a les Lleis dels Escacs. La intenció és seguir fent entre un i dos seminaris als propers anys, i s’ofereix la possibilitat de fer els seminaris també a les territorials de Tarragona, Lleida i Girona, sempre i quan s’asseguri una mínima assistència. En aquest sentit, Jordi Vidal s’ofereix a organitzar-ho amb local i fer difusió per poder-ho fer a Girona.

Davide Vega aprofita per comentar que està satisfet per l’assistència d’Àrbitres de Suport i Àrbitres Catalans a aquests seminaris, però troba que falta participació d’Àrbitres FIDE i Àrbitres Internacionals, potser perquè creuen que amb la formació de la FEDA ja es suficient, o bé perquè ja creuen que no necessiten aquests seminaris de reciclatge.

DESIGNACIONS ARBITRALS

A continuació Davide Vega ha comentat que hi ha increment de candidats, seguint amb la tendència de l’any anterior, tot i que es comença a veure indicis d’una davallada de sol·licituds, perquè hi ha Àrbitres Catalans i Àrbitres de Suport que ja han acabat les seves pràctiques i quan han obtingut el títol ja no tenen necessitat d’arbitrar.

També comenta que a dia d’avui el CTA només fa les designacions de la territorial de Barcelona i les finals catalanes, i que en un futur es demanarà que es transfereixin les competències de les altres territorials, ja que sinó s’estaria aplicant criteris de designació diferents. Arrel d’aquest comentari, Lluís Las Heras comenta que si les designacions dels campionats d’edats les fa també el CTA, i Davide Vega li respon que no, que això recau en els campionats escolars, i que s’ha detectat un cert descontrol en alguns d’aquest campionats, i potser també es demana reincorporar les designacions d’aquestes proves tal i com es feia fa uns anys.

Davide Vega recorda també que es pot demanar la licitació en equip, és a dir, que un grup d’àrbitres pot licitar una prova, cosa que comporta l’avantatge de poder arbitrar amb gent de confiança, però té el problema que si un dels àrbitres no és designat, automàticament tot l’equip queda sense designar.

Davide Vega recorda que durant el 2013 va haver-hi una retallada del 13% al pressupost d’àrbitres i que ara s’ha pogut recuperar alguna plaça, com és la d’àrbitre adjunt al Magistral Ciutat de Barcelona, i s’espera recuperar dues places més, a la Copa Catalana i al Campionat per equips d’edats.

HOMOLOGACIÓ DEL REGLAMENT DEL CTA DAVANT LA FEDA

A continuació Davide Vega comenta que s’ha estat treballant per homologar el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres davant la FEDA. Aquest procés no va ser gaire dificultós. El canvi més destacable és que ha desaparegut la figura d’Àrbitre Nacional en Pràctiques, que ja no existeix a la FEDA, i s’ha substituït per l’expressió “àrbitres que han aprovat l’examen teòric d’àrbitre nacional”.

El canvi no representa cap implicació directa, apart de que la Comissió Delegada haurà de fer un informe anual a la FEDA explicant les seves activitats, i podria ser necessari en el futur per, per exemple, que els àrbitres autonòmics puguin fer d’àrbitres principals en proves vàlides per elo FIDE.

NOVA PÀGINA WEB DE LA FCE

Davide Vega comenta a continuació que una de les tasques en les que més ha treballat la FCE en els últims temps és en preparar una nova pàgina web, i que ell ha estat membre de la comissió que s’ha encarregat del tema.

Davide Vega continua exposant que la nova web serà l’eina de treball bàsica pels àrbitres, que en els propers mesos tindran un usuari i contrasenya personal. S’avisarà en el moment en que estigui disponible. La nova web tindrà noves funcionalitats per als àrbitres, com per exemple, fer les licitacions dels torneigs oficials, així com consultar les designacions.

D’altra banda, es farà servir per enviar informes de torneigs a la FCE, de tal manera que es podrà controlar millor l’estat del torneig, així com saber en quin moment els treballadors de la FCE i el CTA donen el vist-i-plau a l’informe, o si fan algun requeriment per aquest informe. Els informes, a més, no aniran lligats a cap programa concret, sinó que només es demanarà la taula creuada del torneig (Krause).

A la nova web també es podrà publicar informació de torneigs, des de la informació inicial del torneig fins a resultats de cada ronda i classificacions, i també es podrà fer amb qualsevol programa homologat.

Lluís Las Heras pregunta si se seguirà publicant un arxiu amb el llistat d’elo, i si hi haurà canvis en aquest llistat. Davide Vega li respon que seguirà havent, però que es provarà de fer-lo en algun format que es pugui adaptar fàcilment tant a Swiss Manager com a Vega.

Jordi Chalmeta pregunta quina freqüència tindrà aquest arxiu, ja que ha detectat problemes per importar llistats des de la pàgina web. Davide Vega li respon que en principi la publicació del llistat serà mensual i que es podran crear nous llistats des de la web, però de manera que els llistats que es creïn es puguin aprofitar si altres usuaris demanen el mateix llistat.

Vladimir Zaiats comenta que cal vigilar amb els accents, ja que al llistat podem trobar cognoms amb accent i sense. Davide Vega comenta que si bé això és un problema, el Swiss Manager permet opcions per cercar cognoms on el caràcter estigui amb o sense accent.

INFORME ECONÒMIC

Davide Vega comenta que el pressupost aquest any ha patit un increment pel que fa a llicències de Swiss Manager, ja que es va trencar l’acord amb la FEDA i es va haver de fer un acord amb el programador de Swiss Manager, Heinz Herzog. Les despeses de llicències corresponen a un bloc de 75 llicències, que cobreix la demanda dels àrbitres catalans, i un pagament de llicència màster de 150 euros, que només es fa la primera vegada que es fa l’acord i per tant ja no s’hauran de pagar l’any vinent.

En la següent partida hi ha el curs d’àrbitres de Tarragona que es va pressupostar, sense subvencionar, però que finalment no es va realitzar per falta d’inscripció. La tercera partida de l’informe econòmic correspon als materials d’assemblea i seminari, que bàsicament són fotocòpies.

El balanç total és d’unes pèrdues de 427,92 euros, que són uns 80 euros per sobre dels 350 que hi havia pressupostats. De cara al 2015, el pressupost ha passat de 350 a 850 euros, cosa que permetrà assumir aquests costos de Swiss Manager i futures activitats.

En aquest sentit, el Comitè d’Àrbitres ha demanat als treballadors de la Federació que busquin maneres d’aconseguir subvencions destinades al col·lectiu arbitral, per poder organitzar stages de 2 o 3 dies.

Vladimir Zaiats ha preguntat si dins dels comptes hi ha incloses les quotes dels àrbitres, a la qual cosa se li ha respost que no està contemplat ni les quotes ni els pagaments dels arbitratges, que són més o menys equivalents. Davide Vega ha recordat la discussió de l’assemblea anterior sobre si seria millor un model on el CTA està integrat dins de la FCE o bé si seria millor ser un organisme independent a aquesta. Josep Maria Camell ha recordat que legalment el CTA és un organisme que ha d’estar sota la tutel·la de la FCE.

Davide Vega ha comentat també que s’ha parlat amb la FEDA de que el seminari arbitral que es fa cada any es pugui celebrar properament a Barcelona, i es proposarà a la junta de la FCE per intentar aconseguir-ho.

NOVES LICITACIONS

A continuació s’ha presentat el nou calendari de licitacions 2014/2015, que mostra totes les proves reflectides en el calendari esportiu, el número de places ofertes i els terminis de licitació. També hi ha la distinció entre proves oficials i tutelades, per veure quin és l’impacte de la llei de la llicència única. Aquest calendari es publicarà al web de la FCE.

També s’ha comentat que hi ha proves amb licitació oberta al 2014 però que es disputen el 2015, i que en aquests casos la llicència no queda coberta. Per aquest motiu, moltes vegades els àrbitres veuen descomptat el preu d’aquesta llicència a l’hora de cobrar el torneig.

Ricard Llerins ha preguntat que quan estaria en funcionament el sistema de licitacions via web, i se li ha respost que a partir del moment en què comenci a funcionar, aquest sistema conviurà durant 2 mesos amb el sistema actual, fins que es consolidi el sistema de licitacions via web.

PROPOSTES, PER PART DE LA CDA, DE LÍNIES DE FUTUR

Davide Vega comenta que durant el 2014 el que més s’ha lamentat és no poder fer projectes nous, sinó haver d’estar tancant projectes anteriors, com per exemple el nou reglament d’elo, ara s’haurà de preparar l’elo de ràpides, i també s’ha estat treballant en la nova pàgina web. De cara al futur, hi ha tres vessants en les quals vol treballar la CDA.

La primera d’elles es tracta de replantejar el Reglament General i de Competicions de la FCE. Es va fer una primera tasca de recopilar tota la informació en un únic document i eliminar incongruències, i falta una segona tasca de replantejar alguns reglaments, ja que hi ha alguns temes que no queden coberts i moltes vegades s’acaben publicant circulars que amb el pas del temps queden oblidades. La missió consisteix en agafar la informació d’aquestes circulars i utilitzar-les per crear un reglament més aclaridor.

La segona línia de futur consisteix en una revisió del protocol d’informes, sobretot pel que fa referència a la valoració amb les normes dels àrbitres. La idea és que, en el futur, es faci una valoració més exhaustiva mitjançant un qüestionari i que al final això sigui més didàctic per als nous àrbitres.

La tercera línia de futur en la que es treballarà serà millorar el reglament de disciplina, que ha quedat molt antiquat i sembla més adaptat a altres esports, i necessita una seriosa renovació, ja que hi ha algunes figures com àrbitres, organitzadors o tècnics de retransmissió que no queden reflectides en aquest reglament, i també s’han de regular les multes administratives i els procediments per fer reclamacions.

Jordi Chalmeta comenta que li sembla que a les valoracions pot haver-hi el problema de que molta gent puntuï amb la màxima nota als àrbitres. Davide Vega li respon que es farà una prova pilot amb les proves oficials, que és on habitualment hi ha equips arbitrals que no acostumen a estar junts, per veure si funciona o no.

Lluís Las Heras comenta que la idea li sembla molt positiva i que és quelcom que pot ser molt pedagògic per als nous àrbitres.

Jordi Chalmeta pregunta també si les valoracions aniran des de l’àrbitre principal cap als adjunts i auxiliars, o si aquests també avaluaran el principal. Davide Vega li respon que la idea és començar fent que el principal avaluï la resta, i si cal ampliar-ho ja es farà posteriorment. Jordi Chalmeta també pregunta si hi pot haver problemes amb publicar la informació d’aquestes valoracions de forma pública, i se li respon que es consultarà.

Josep Maria Camell comenta que li sembla malament que es donin normes d’àrbitre a gent que no ha passat ni un curs ni un examen, així com també que es donin normes d’Àrbitre Internacional a gent que no sap parlar anglès. Davide Vega li respon que per Àrbitre Català sí que és necessari tenir l’examen aprovat per poder fer les normes, i que no es pot controlar el que passa amb les titulacions superiors. Respecte a si els AI saben anglès o no, es comenta que la FIDE ha delegat l’avaluació de la competència de saber anglès a les federacions nacionals, i actualment des de la FEDA no es controla. Des de la CDA es pensa que seria convenient demanar algun certificat d’anglès, per exemple, per demostrar els coneixements d’anglès.

SEMINARI FEDA DE BENIDORM. PROGRAMA VEGA

Josep Maria Camell, que va assistir al seminari d’àrbitres de Benidorm dels dies 29 i 30 de novembre, ha passat a comentar els punts més importants que es van tractar en aquest seminari, que va tractar sobre el programa d’emparellaments Vega.

Actualment hi ha una llista de programes d’emparellaments homologats per la FIDE, entre els quals es troben Swiss Manager i Vega. Al canviar el reglament d’emparellaments, Swiss Manager va deixar de complir els requisits i passava a estar no homologat, mentre que Vega sí que estava. Finalment, tant Swiss Manager va ser re-homologat un cop es va adaptar a la nova normativa.

La FEDA està posant en marxa un nou servidor per resultats http://www.info64.org, que tindrà funcionalitats molt semblants a Chess-Results però funcionarà per Vega. D’ara en endavant totes els Campionats d’Espanya s’hauran de fer amb el programa Vega, tot i que no està segur que també s’hagin de fer els torneigs per equips. Pels torneigs oberts, es comenta que és possible que s’obtinguin descomptes en l’homologació del torneig si es fa en Vega i es publica al servidor de la FEDA.

Carlos Giménez comenta que la llicència amb Linux és gratuïta i que la de Windows costa 50 euros, tot i que actualment no es pot agafar particularment ja que en el cas dels àrbitres espanyols s’ha de fer a través de la FEDA. Josep Maria Benítez comenta que en la propera circular sortirà el preu per obtenir aquesta llicència.

Davide Vega explica que apart de la llicència, és possible que s’hagi de pagar un cànon per poder publicar resultats al servidor de la FEDA, tot i que segurament serà gratuït per Àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals, mentre que els autonòmics dependrà de si finalment hi ha conveni amb la FEDA o no. En breu es publicarà també un manual de Vega.

Davide Vega comenta també que en el proper curs d’Àrbitre Català la sessió sobre programes d’emparellament es farà amb el programa Vega i no amb Swiss Manager, i es recorda que tots els àrbitres amb llicència poden assistir a les classes del curs de forma gratuïta.

PRECS I PREGUNTES

Josep Maria Camell comenta, com a tresorer de la FCE, que a partir del proper any s’aplicarà un 2% de retenció a tots els arbitratges de proves oficials, tal i com s’està fent a les proves oficials de la FEDA.

En aquest sentit, Davide Vega comenta que és possible que aquesta mesura també es comenci a aplicar en oberts del Circuit Català, ja que així els clubs poden justificar despeses de cara a les subvencions.

Davide Vega comenta si això té alguna implicació de cara a Hisenda en aturats o jubilats, i Josep Maria Camell comenta que ho consultarà amb Hisenda.

I sense més temes a comentar s’aixeca la sessió a les 18:50.

 

Barcelona, 27 de desembre de 2014