Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat de participar en la Jornada de Tecnificació i Actualització de Reglaments que durem a terme el proper dissabte quatre de novembre de 2023

Les persones que vulguin licitar per participar a la Jornada com a ponents hauran de presentar un escrit on, breument, expliquin quins continguts de la normativa i/o activitat arbitral voldrien exposar i desenvolupar durant la Jornada, així com el temps previst de durada de la mateixa (que pot ser per la totalitat de la Jornada o només per una fracció de la mateixa) i el material auxiliar que seria necessari emprar. El temps otorgat aniria des d’1 hora fins a un màxim de 4 (temps total de la Jornada).

La designació d’aquesta activitat podrà ser total a una única persona o bé parcial repartida entre diverses, seguint criteris didàctics.

Activitat:

Jornada de Tecnificació i Actualització de Reglaments

Lloc:

Seu de la FCE

Dates:

4 de novembre de 2023

Remuneració

Total hores

50€ per hora

4

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,26 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Manutenció: dinar inclós a l’hotel de celebración del campionat

Termini de licitació

5 d’octubre de 2023.

Esparreguera, 28 de setembre de 2023

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.