ANNEX A LA CIRCULAR: NOVETATS MOLT IMPORTANTS:

 • El campionat serà vàlid per elo català ràpid i elo FIDE ràpid.
 • Els equips estaran obligats a relacionar els jugadors participants en un imprès elaborat a tal efecte. El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició.
 • A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom de l'esportista, el número de llista de l’ordre de forces.
 • Si cal consultar la llista d'ordre de forces d'un club es podrà fer conectant a la pàgina web de la FCE.
 • La inscripció finalitzarà el dijous 10 de gener de 2019
 • És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.
 • Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior. La infracció d’aquesta norma seria castigada per alineació indeguda amb la pèrdua del matx 4-0 a efectes de classificació tot i que les partides comptarien per a elo.

   

 

ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació de Lleida de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) i el Club d’Escacs Lleida.

 

DIA I HORARI D’INICI

Diumenge dia 13 de gener. La competició començarà a les 9:00 hores. Hora prevista per l'entrega de premis, a les 14:00 hores.

 

LOCAL DE JOC

És jugarà a Casal de la Vila, Plaça de la Creu, 1  25134 La Portella.

 

INSCRIPCIONS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el dijous  10 de gener de 2019. Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip, els quals es carregaran automàticament al compte de cada club.  Els clubs que presentin equips amb alineacions formades únicament per esportistes SUB-16, SUB-14, SUB-12,SUB-10 o SUB-8 tindran una bonificació del 50%.

 

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Lleida, dividits en els grups següents:

 • Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió.
 • Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

 

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel Sistema Suís basat a vuit (8) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

El rànquing inicial es farà, primer per categories dels equips i posteriorment per ELO Català Ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

Els aparellaments es publicaran pocs minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la ronda en qüestió.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc és de 12 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

El temps de tolerància per a la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 5 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada restaran eliminats de la competició.

 

AVALUACIO ELO

El torneig serà avaluable per a l'ELO català ràpides i elo FIDE ràpides.

 

PREMIS

BASES REGLAMENTÀRIES

 

1. ALINEACIONS

1.1 La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

1.2 Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3 Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, el titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700.

1.4 La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

1.5 Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

1.6 En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas d’equips de 10 jugadors  es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors.

 

1.7 L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.8 Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.9 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

 

2. DESEMPATS

 1. Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:
 • Suma de punts per partit (1 punt guanyat, mig empatat i zero perdut)
 • Resultat particular
 • Buchholz - 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Bucholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Bucholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

a) Els punts de l'equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.

b) Un punt i mig per partit no jugat.

c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

 

3. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

 

4. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

 

5. CLASSIFICATS PER A LA FASE FINAL

Els 2 primers de cada grup de la fase territorial de Lleida especificats més avall es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana.

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió.
 • Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

 

6. ALTRES

Si un equip es presenta el dia de joc sense estar prèviament inscrit, no podrà jugar fins la ronda 2. 

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

Lleida, 19 de desembre de 2018