CLUBS

JUGADORS

TORNEIGS

LLIGA CAT.

CIRCUIT

RETRANSMISSIONS

Destacats

 
 
 
 
 

Assemblea

Assemblea General de Clubs

1 de juny del 2024

DOCUMENTACIÓ

Final a 8 de la Lliga Sub12

Circular de les Bases

Figueres, 26 de maig de 2024

Obert Int. d’Escacs de Sants Ciutat de Barcelona 2024

Del 23 d'agost a l'1 de setembre de 2024

Inscripcions: Grup A - Grup B - Grup C

Oferta d'allotjament

Finalitzada la ronda 5, l'expedició catalana segueix amb moral per afrontar la darrera part del torneig.  Hi ha varis jugadors amb 3'5 o 3 punts que encara poden optar a les primeres posicions, i segur afrontaran el que queda amb moral i confiança.

Read more ...

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana  d’Escacs el
divendres 19 de juny de 2015 a les 19:00 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS


Barcelona, a 19 de juny de 2015.

Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

Els organitzadors de torneigs del XII Circuit que rebin ajuts hauran de presentar un cop realitzat el Torneig còpies dels rebuts i factures justificatives de les despeses soportades pels organitzadors i que hagin estat necessàies per a la realització del torneig. Les còpies dels documents justificatius  s’hauran de presentar juntament amb el document adjunt PAC on estaran relacionats tots els documents indicant l’import de justificació.

El termini per presentar els justificants és de 15 dies naturals posteriors a la finalització del torneig i com data límit el 25 de setembre de 2015. En cas de no presentar justificants dins dels terminis establers es considera que l’organitzador renúncia a l’ajut pressupostat, deixant sense efecte la sol·licitud presentada i per tant no es pagarà cap ajut un cop superat el termini establert.

Els pagaments dels ajuts s’efectuaran mitjançant transferència bancària a l’IBAN indicat per l’organitzador del torneig al document de sol·licitud d’ajut, posteriorment a la comprovació i verificació de la documentació de justificació presentada.

Justificants elegibles

1    Seran elegibles per a justificar els ajuts de la Federació les despeses d’activitats següents:

1.1    Retribucions netes (líquides) del personal tècnic-esportiu al servei de perceptors de les subvencions, per raó del treball realitzat. No es poden justificar a càrrec de les subvencions del Consell Català de l’Esport, les indemnitzacions per acomiadament (incloses les pactades) ni les bestretes al personal.

1.2    Desplaçaments i estades individuals de directius, tècnics esportius, esportistes i oficials (no personal de gestió), exclusivament, en aquestes activitats subvencionades. (Model ASS3). Si s’utilitzen aquests mitjans de transport regular, cal adjuntar els originals dels bitllets d’avió, ferrocarril o bus o factura.

1.3    Lloguers d’instal·lacions esportives destinades a aquestes activitats.

1.4    Despeses de desplaçaments i estades conjuntes d’esportistes i oficials (no personal de gestió), exclusivament, participants en aquestes activitats. En el cas de presentar-se factura de l’agència de viatges, cal adjuntar els originals dels bitllets d’avió, ferrocarril o bus, o factura, si s’utilitzen aquests mitjans de transport regular.

1.5    Taxes a federacions esportives, sempre amb factura detallada i rebut (veure annex 1). Els arbitratges amb factura de la federació, en cap cas rebuts, tiquets, actes, etc...

1.6    Adquisició de Trofeus i medalles pels participants.

1.7    Adquisició de vestimenta esportiva i material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions. En la factura caldrà el detall concret amb preus unitaris.

1.8    Treballs de naturalesa tècnica - esportiva, realitzats per empreses externes o professionals independents. Amb efectes informatius, caldrà adjuntar a la factura i rebut còpia del conveni o contracte o full d’encàrrec professional.

1.9    Premis a esportistes per participar en competicions esportives, acreditats mitjançant rebut –signat-, i amb acreditació del pagament bancari si s’escau, en el qual hi constin:

 1. Dades complertes del perceptor de la subvenció (el que paga el premi).
 2. Nom, cognoms, adreça, numero NIF o passaport i copia del document d’identitat de l’esportista (el que rep el premi o el seu representant legal cas de ser menor d’edat)
 3. Detall del motiu del Premi (activitats, lloc, dies, etc...).
 4. Detallar la base imposable, la retenció d'IRPF i el net a percebre (la quantitat elegible és el net –xifra desprès d’impostos). Si es tracta de no residents, els hi serà aplicable el règim fiscal específic per aquests col·lectius, per a ciutadans de la Unió Europea s’aplicarà una retenció del -19% sempre que s’acrediti documentalment que tenen residència en un país de la Unió Europea i per la resta de no residents la retenció serà del -24%
 5. Data del rebut.

El límit anual en aquest concepte serà de 2.500 euros bruts.

1.10    Confecció de cartells, programes, impresos etc... (no edició de llibres, carteria, targes, sobres, papereria en general, etc...) amb suport de paper o altres, corresponents a les activitats objecte de la subvenció. Caldrà adjuntar un exemplar amb el compte.

 

Annex 1 Factures i rebuts

1.     Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). Totes les despeses s’acreditaran amb factures i rebuts ajustats als punts 1.1.1 d’aquest annex i als annexos 2 i 3 d’aquesta Guia. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, albarans, etc... Els tiquets son vàlids per justificar peatges i aparcaments.

1.1     D’acord amb el què estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, parcialment modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures (no simplificades, que no seran elegibles) han de contenir com a mínim:

 • Número i sèrie, si s’escau.
 • Nom i cognoms o denominació social.
 • NIF i domicili de l’expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques, que abans no era obligatori, com a persones jurídiques.
 • Descripció detallada de l’operació,  amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i contraprestació total.
 • Base imposable.
 • Tipus tributari i quota  repercutible.
 • Lloc i data d’emissió.
 • Dades del registre mercantil de l’expedidor.
 • Les còpies de les factures ja no han d'incloure una llegenda expressiva que es tracta de duplicats, si s'escau.
 • Determinar una sèrie d'esments específics en les factures: “facturació pel destinatari”, “inversió del subjecte passiu”, “règim especial de les agències de viatges”, principalment. No obstant això, no cal la referència a les operacions no subjectes i a les operacions triangulars en aquest tipus de situacions.
 • Possibilitat d’omissió de la descripció de les operacions, el tipus impositiu i la quota tributària en el cas que l'operació estigui subjecta en un altre Estat membre per Inversió del Subjecte Passiu.

Recordem que l’art.24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures és necessari que aquesta “…Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació total...” abans esmentada, faci possible identificar el subministrament o serveis prestats. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc...

A les factures la descripció de l’operació haurà d’aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l’actuació subvencionada.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s’haurà de poder verificar el preu unitari de l’operació.

Son elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i  telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a  http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

1.2    En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció i adjuntarà còpia  de  l’ acord de reconeixement nominatiu a favor de l’emissor de la factura, realitzada per la corresponent Administració de l’Agència Tributària. Igualment es procedirà en el cas de no practicar-la retenció de l’IRPF. En aquests supòsits, el CCE es reserva efectuar les operacions de verificació que consideri adients segons l’Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions.

1.3    Les factures corresponents a compra de béns o mercaderies d'altres països de la UE, així com la prestació o compra de serveis, les anomenades “adquisicions intracomunitàries”, sí que estan subjectes a l'IVA però mitjançant un mecanisme de “autoliquidació” pel qual es comptabilitza l'operació com a major IVA suportat i IVA repercutit. Per tant, amb la factura s'haurà de presentar els models fiscals 303 i/o 349 (models a data d’aquesta Guia) i acreditació de l'ingrés d'aquest IVA. Recordem que segons l'article 15 de la Llei de l'IVA, una adquisició intracomunitària és l'obtenció  del  poder  de  disposició  sobre  béns  i/o  serveis  mobles  corporals  expedits  o  transportats  al  territori d'aplicació de l'impost, amb destinació al comprador, des d'un altre Estat membre, per l’emissor, el propi comprador o un tercer en nom i per compte de qualsevol dels anteriors.

Per la seva banda, l'article 13 afirma que estan subjectes a l'impost les adquisicions intracomunitàries de béns i/o serveis efectuades a títol onerós per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuïn com a tals, és a dir, com a empresaris o professionals, quan l’emissor sigui un empresari o professional.

Aquestes operacions tributen en destinació, sent al país de destinació on es realitza el fet imposable.

Les adquisicions intracomunitàries estan sotmeses al règim d'autoliquidació el que exigeix el compliment d'una sèrie d'obligacions formals i d'informació. La base imposable en les adquisicions intracomunitàries de béns es calcularà conforme a les mateixes regles que per als lliuraments de béns i prestacions de serveis, segons disposa l'article 82 de la llei de l’IVA (no la legislació del país d’origen).

En les Adquisicions Intracomunitàries de Béns i/o serveis els subjectes passius seran els qui les realitzin . En conseqüència, el subjecte passiu serà, en aquest cas, el comprador dels béns i/o serveis que necessàriament haurà de tenir la condició d'empresari o professional o bé tractar-se d'una persona jurídica.

Quant a la meritació, s'apliquen els mateixos criteris que en el cas de les operacions interiors, amb l'única excepció que els pagaments anticipats no provoquen la meritació de l'impost, que es produirà, per l'import íntegre de l'operació, al moment de l'adquisició.

Annex 2    Acreditació de pagaments.

2.1    Sobre les formes d’acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30 d’octubre de 2012), va introduir, des del 2012, unes importants limitacions pel que fa als pagaments efectius (art. 7 de la Llei) i que atès la seva incidència en les fases de justificació i verificació de les subvencions, cal comentar breument:

Àmbit d’aplicació.

No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. Als efectes del càlcul d’aquestes quanties, s’han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Concepte de pagament en efectiu.

S’entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l’article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme :

 1. El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
 2. Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
 3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Si el pagament ha estat practicat amb targes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l’extracte bancari de la tarja on figuri l’apunt del càrrec.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

 • la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció:
 • NIF i denominació social),
 • concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l’entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari que acredita el càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l’article 83.1 del Reglament de la Llei  38/2003. La còpia de l’esmentat efecte ha d’estar validada per l’entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció, segons l’article 83.1 Reglament de la Llei 38/2003.

2.2    Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

 1. Rebut bancari: és el que emet l’entitat bancària amb el segell del banc. al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.
 2. Full de transferència amb el nom del beneficiari i segellat i datat per l’entitat bancària.
 3. Extracte bancari del compte de l’entitat on figuri l’assentament amb l’import i el nom de l’empresa a la qual se li ha realitzat el pagament amb el segell del banc.

Si el document de pagament no fa referència les factures, haurà d’anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

2.3    Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 2.500 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d’aquesta quantia, s’han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts han de contenir com a mínim:

 1. Denominació social de l’empresa perceptora de pagament
 2. Data d’emissió del rebut
 3. Número de la factura a la qual fa referència el pagament
 4. Import total de la factura
 5. Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l’empresa.

Annex 3 Despeses de desplaçaments i dietes

Els justificants de desplaçaments hauran d’identificar a la persona que els realitza, l’origen i la destinació, la data del desplaçament i qualsevol altre dada que permeti relacionar el viatge amb l’objecte de la subvenció.

En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes, pernoctes etc.), les quantitats màximes a admetre, a càrrec de la subvenció, seran les fixades pel “Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, revisado por el ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (BOE 03-12-2005) (referides a l’Estat espanyol) segons el quadre següent:

Transportpública

Segons bitllet

Locomocióamb cotxe propi,en cap casenvehiclesde lloguer.

0,19.xquilòmetre

Pàrquings i peatges;segonsrebuts

Manutenciódiasencersensepernocta

26,67€

Manutenció mig dia

13,33€

Manutenciódiasencerambpernocta(lliurar facturadhotel)

53,34€

 

La finalitat de les dietes, a càrrec de la subvenció, és ajudar al seu perceptor per assolir les despeses d’alimentació i/o estada amb motiu de l’activitat objecte de la subvenció, en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

Els temps mínims per generar la dieta sencera o la mitja dieta estan detallats al document normalitzat ASS3.

El concepte de desplaçaments i pernocta s’entén en el cas de fer-se en un municipi diferent al del treball habitual o residència del perceptor. En aquestes indemnitzacions de desplaçaments es farà constar, a més de les dades completes (nom, cognoms i NIF) del perceptor, el motiu del desplaçament, dies concrets amb data, dia per dia i no de forma acumulada, itinerari i quilòmetres, de tal forma que sigui  possible verificar la despesa amb claredat. Únicament seran elegibles en el cas d’utilitzar el model normalitzat.

En cap cas seran elegibles els pagaments de desplaçaments individuals amb cotxe propi si resulta una xifra superior a pagar  de la que correspondria de fer-se amb transport públic.

Si l’import de la factura de l’hotel supera 53,34 € /dia (serveis de pernocta), la quantitat elegible, a efectes de justificar la subvenció, serà aquesta i no la acreditada. Si fos inferior, la que resulti de la factura.

La percepció d’indemnitzacions per manutenció és incompatible amb el reintegrament de despeses de restaurants,  alimentació, etc. a l’igual que la percepció de les despeses de quilometratges, no es pot simultaniejar amb el reintegrament de les despeses de benzina i combustibles.

Si es genera el pagament per quilometratges en vehicle propi (0,19 euros x Km.) aquest resultarà incompatible amb la presentació de despeses de combustible. En cas que es tracti d’un vehicle de lloguer, sí que es podran presentar acompanyades de l’informe explicatiu corresponent.

Si el desplaçament en vehicle propi, que es pretén imputar a la subvenció, correspon a un viatge que en total supera els 600 Km caldrà que s’acrediti la realització del mateix amb tiquets de peatges, aparcaments, etc.. amb independència de que aquestes despeses restin imputades o no a la subvenció.

Com a criteri general, no es consideren subvencionables les despeses de taxi tret que es corresponguin a trasllats fins o des de les estacions de ferrocarrils, autobusos, ports i aeroports o resultin imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat.

Per acreditar els desplaçaments (en classe no superior a la turista) d’avió, tren, vaixell, autobús o altres mitjans de transport de línia regular, a més de la factura de l’agència de viatges, caldrà adjuntar el bitllet del mitjà utilitzat. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” amb la regulació anteriorment detallada al punt, no els correus electrònics, identificadors, reserves, o similars, i sempre ajustats als preceptes indicats en aquesta Guia.

Si no es disposa dels bitllets, serà suficient que a la factura de l’agència hi consti el detall nominatiu de les persones.

Per acreditar aquestes despeses individuals s’utilitzarà exclusivament l’imprès normalitzat (Model ASS3) amb totes les caselles complimentades.

En el cas de despeses de desplaçament en grup se adjuntarà el model A-GRUP, relacionant els justificants que facin referència al desplaçament corresponent, amb el mateix número consignat al Compte Justificatiu.

És important que en els impresos d’aquestes indemnitzacions per desplaçaments no es barregin altres tipus de despeses (exemple: adquisició de material, pagament de taxes de competicions, premis, etc...)

En cap cas aquests ajuts seran elegibles com a justificacions de despeses de personal.

De conformitat amb Reial Decret-llei 16/2013 i amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2014, les despeses d’estades, dietes, quilometratge, etc... de les persones amb relació laboral amb el perceptor de la subvenció, restaran acreditades a les seves nòmines i no amb els models ASS3 comentats en aquest apartat.

Preguntes Freqüents

Botiga en línia

Cercador

Galeria Flickr