REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la Resolució del Comitè d’Apel·lació 02/2023

VIST, la Resolució del Comitè d’Apel·lació 03/2023

VIST, la Resolució del Comitè d’Apel·lació 04/2023

1. ANTECEDENTS DEL FET

En relació a les resolucions 02/2023 i 04/2023 del Comitè d’Apel·lació, on diu:

“CONSIDERACIONS FINALS

  1. Es recorda al Comitè de Competició l’obligació d’obrir expedient disciplinari previ a la imposició de qualsevol sanció (art 53.1). La manca d’aquest tràmit és una causa d’anul·labilitat de la sanció imposada.”

En relació a la resolució 03/2023 on diu:

CONSIDERACIONS FINALS

1.- Sol·licitar al Comitè de Competició que s’ajusti a l’article 119 dels Estatuts i 91.2 del Reglament de Disciplina per tal d’evitar que la Federació Catalana d’Escacs incorri en responsabilitat.

2. FONAMENTS DE DRET

Article 86.

1.- Contra les resolucions dictades en els procediments a què es refereixen les subseccions segona, tercera i quarta d’aquest capítol es pot interposar recurs davant l’òrgan competent per a resoldre’l en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què es notifiqui la resolució.

2.- Els recursos han de contenir:

  1. el nom i cognoms de la persona física o denominació social de la persona jurídica, amb expressió, en el seu cas, del nom i cognoms del seu representant.
  2. Les al·legacions que s’estimin escaients, així com les proposicions de proves en què basin els seus raonaments.
  3. Les pretensions que es dedueixin de les al·legacions, raonaments i preceptes.

Els recursos han de presentar-se físicament en el domicili de la Federació o bé enviar-se per correu electrònic al correu habilitat expressament per la Federació per a la presentació d’aquests escrits.

3.- Els recursos que no continguin aquests requisits mínims, l’òrgan competent requerirà l’interessat per què en un termini de deu dies esmeni el defecte, tenint en compte que, si no ho fes, s’entendrà la petició com desistida.

També diversos articles dels estatuts i reglaments de Disciplina i Estatuts parlen de 10 dies;:

Estatuts:

Article 118.- No obstant el que disposen els articles anteriors, quan es tracti de qüestions d'àmbit competitiu que necessitin, per al normal desenvolupament de la competició, un acord immediat de l'òrgan jurisdiccional, o bé quan es tracti d'infraccions ocorregudes amb motiu de la celebració d'una competició, susceptibles de poder ser qualificades com a faltes lleus o greus tant a les regles de joc com a la conducta esportiva, l'expedient es tramitarà per un procediment extraordinari d'urgència, regulat en el corresponent reglament federatiu, en el qual s'assegurarà sempre, com a mínim, la fase procedimental d'audiència de la persona interessada.

Article 121.- Les resolucions acordades en matèria disciplinària pels clubs afiliats a la federació, quan la resolució esgoti la via associativa, podran ser recorregudes davant el Comitè d'Apel·lació de la federació en el termini dels deu dies hàbils de la seva notificació.

Article 123.- Totes les resolucions del Comitè d'Apel·lació són immediatament executives i esgoten la via federativa. No obstant això, les esmentades resolucions podran ser recorregudes, en el termini dels deu dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Tribunal Català de l’Esport.

3. CONSIDERACIONS

OBERTURES D’EXPEDIENTS PER MULTES TIPIFICADES DE LA LLIGA

Sobre la consideració final, on es recorda l'obligació del Comitè de Competició, d'obrir expedient disciplinari, cal assenyalar el següent:

Les sancions que s'imposen als clubs, per incompareixença i altres multes tipificades en la Lliga Catalana, per la seva poca necessitat probatòria, s'ha estimat sempre, no imprescindible, l'obertura d'un expedient disciplinari que complís els requisits exigits, en els Article 53.1 La contestació a la petició d'al·legacions que formula el Comitè, constitueix, en si mateix un expedient disciplinari que encara que no adopta els requeriments formals, no causen indefensió i es de facto un expedient.

Entenem que és obligació dels qui han de decidir qüestions litigioses, adaptar, si escau, la literalitat dels preceptes legals, a la realitat existent, conservant, això si, els seus principis dimanants. A aquest efecte, cal considerar que, la Llei de l'Esport, que regeix, tant l'activitat competitiva escaquística, com la resta d’esports, entre ells esports professionals, com ara la Lliga de Futbol. Els esports professionals poden dotar-se permanentment de professionals del Dret, que contrasta amb la precarietat de mitjans dels Escacs, possiblement unes de les darreres ràtios econòmica de l’Esport. Per aquesta, raó han de simplificar-se, en la mesura que sigui possible, els procediments en els quals hagin de veure's requerits. Resulta cridaner que la no necessitat d'obrir expedient disciplinari en els casos d'incompareixença d'equips, cridi l'atenció del Comitè de Apel·lació, en aquests moments, quan es ve practicant per aquest Comitè, com mínim, des dels últims 10 anys.

Essent l'exposat costum arrelat, i, per tant, doctrina consolidada, entenem que no pot ser complerta l'obligació. d'obrir expedient disciplinari, en els nombrosos casos d'incompareixença d'equips i d’altres multes tipificades referent a la Lliga Catalana. No obstant això, aquest criteri es modificaria preceptivament, en el cas de la seva aprovació per l'Assemblea de Clubs, a petició del Comitè d'Apel·lació.

EN RELACIÓ ALS TERMINIS

Si bé és cert que l'habitual són tres dies hàbils, aquest Comitè s'acull a l'article 86 de disciplina esportiva per  garantir la defensa efectiva dels clubs que no són entitats professionals, ja que els recursos habitualment venen mancats d'alguns els requisits mínims (a,b,c). que parla articulo 86.

El més important és que els clubs no estiguin indefensos davant una denúncia o unes al·legacions. Ampliar un termini no perjudica  ningú. En el seu moment diversos clubs es van queixar del termini de tres dies i històricament se sol donar 10 per a temes complicats.

Mai, fins ara, s'han qüestionat els terminis que ha determinat el Comitè de Competició, intentat garantir que els clubs no quedin indefensos. Ni el Comitè d'Apel·lació ni el Tribunal Català de l’Esport, ni els clubs, fins ara, han qüestionat els terminis que ha atorgat habitualment el Comitè de Competició.

A més. atorgar un termini de 10 dies el lloc de 3, suposa una ampliació de les garanties processals que amplien la seguretat jurídica, al temps que disminueixen les pretensions en els supòsits de demandes la finalitat dels quals sigui la reclamació patrimonial.

Finalment dir que l'ampliació del termini creiem que no afecta en absolut al fons de la qüestió i no ha de ser motiu per a modificar la sentència.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Mantenir els terminis habituals de 10 dies per apel·lar al Comitè d’Apel·lació.
  2. En el cas de les multes de la Lliga Catalana, considerar com expedients de facto, atorgar temps per fer al·legacions, sense cap altre requisit formal.
  3. Aquests criteri poden ser modificats per mandat de l’assemblea o el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 de març de 2023