VIST, la Resolució del Comitè de Competició 08/2023

VIST, l’escrit d’apel·lació presentat pel Club Escacs Llinars

VIST, l’escrit d’apel·lació presentat pel Club Escacs Sant Martí

VIST, l’escrit del Director Tècnic de la Federació

VIST, el Reglament de Disciplina Esportiva

ANTEDECENTS DE FET

  1. Els serveis administratius van comunicar al Comitè de Competició la incompareixença, retirades de determinats clubs, actes presentades fora termini i falta de presentació de partides de Divisió d’Honor en el termini previst. A tots aquests equips, el Comitè de Competició va imposar la sanció específica estipulada en l’article 26 i 33 del Reglament de Disciplina Esportiva
  2. El Club Escacs Llinars va presentar un escrit d’apel·lació indicant que quan va retirar l’equip la Lliga Catalana no estava començada i ni tan sols s’havia publicat la circular 04/2023 d’ascensos i descensos de la Lliga Catalana i que no havia causat perjudici a cap equip. Demana la retirada de la multa imposada pel Comitè de Competició i que no se li cobri la inscripció de l’equip a la Lliga Catalana.
  3. El Club Escacs Sant Martí va presentar un escrit d’apel·lació on denunciava defectes de forma i afirmaven que no se’ls havia donat possibilitat de fer al·legacions. El Club Escacs Sant Martí continua en seu escrit afirmant que considera injust que es doni el mateix tracte als equips retirats als equips eliminats i demana la retirada de la sanció interposada.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

Article 33. Incompareixences, renúncies, retirades i eliminats.

Retirades en competicions de FORMAT LLIGA:

  1. Seran multats els jugadors o equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció.
  1. Els equips o jugadors que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció.

Article 53.

1.- Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix en aquesta secció i d’acord amb el que estableixen els estatuts de la Federació.

2.- Tot procediment disciplinari que s’incoï en base a aquest Reglament, s’ha d’ajustar als principis generals dels procediments disciplinaris, de manera que ha de respectar el tràmit d’audiència dels interessats, el dret del presumpte infractor de conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hi ha formulat en contra, i el dret dels interessats en l’expedient a formular les al·legacions que creguin pertinents, a recusar l’instructor o instructora i el secretari o secretària de l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que tendeixin a la demostració de les al·legacions i que guardin relació amb el que és l’objecte d’enjudiciament.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

En relació amb l’argumentació comuna que fan tant el Club Escacs Llinars com el Club Escacs Sant Martí de que van comunicar a la Federació la retirada del seu equip inscrit abans de l’inici de la Competició, aquest Comitè no les troba amparades en cap Reglamentació vigent i no les considera vàlides. Aquest Comitè considera que qualsevol renúncia d’un equip posterior a l’últim dia d’inscripció d’equips a la Lliga Catalana ha de considerar-se una retirada i que ha de sancionar-se com a tal.

El Club Escacs Llinars confirma que va inscriure l’equip “Llinars E” a la Lliga Catalana i per tant no procedeix la sol·licitud del Llinars de que se li retorni la inscripció de l’equip.

El Comitè d’Apel·lació manifesta als Clubs Llinars i Sant Martí que les normatives aplicades són les aprovades en les Assemblees General i que, com a membres de l’Assemblea es troben legitimats a presentar propostes de modificacions al Reglament si ho estimen convenient.

En relació a l’argumentació del Club Escacs Sant Martí, el Comitè d’Apel·lació ha requerit als serveis federatius la prova de la comunicació al Club Escacs Sant Martí del pertinent període d’al·legacions. Segons comunica el Director Tècnic de la Federació, Sr. J.M.B, aquest correu no es va enviar a determinats clubs. Aquesta anomalia afecta tant al Club Escacs Sant Marti com al Club Escacs Llinars. En virtut d’aquesta error de comunicació, el Comitè d’Apel·lació acorda la revocació de la sanció imposada als clubs recurrents.

RESOLUCIÓ

  1. Revocar la sanció imposada en la Circular del Comitè de Competició 08/2023 al Club Escacs Llinars per la retirada de l’equip Llinars E.
  2. Rebutjar l’apel·lació del C.E Llinars per la part que sol·licita el retorn de la inscripció
  3. Revocar la sanció imposada en el Circular del Comitè de Competició 08/2023 al Club Escacs Sant Martí per la retirada de l’equip Sant Martí E.

CONSIDERACIONS FINALS

  1. Es recorda al Comitè de Competició l’obligació d’obrir expedient disciplinari previ a la imposició de qualsevol sanció (art 53.1). La manca d’aquest tràmit és una causa d’anul·labilitat de la sanció imposada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 28 de febrer de 2023

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs