Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs

El present reglament va ser aprovat per l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs de 2006 i modificat per les Assemblees de 2008, 2009 i 2011.  

PREÀMBUL

Es considera àrbitre, a efectes de poder formar part del comitè arbitral, les persones físiques majors d’edat, en possessió de la llicencia federativa corresponent en vigor, que hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la FCE. durant la temporada anterior.

El col·lectiu arbitral podrà reunir-se en assemblea, amb el vist i plau de la Junta Directiva de la FCE, per tal d’escollir una persona que serà proposada al President de la Federació com a Delegat del Comitè d’àrbitres.  L’elecció, que no tindrà caràcter vinculant, es farà mitjançant sufragi lliure, directe, secret e igual, amb un procediment electoral similar al determinat estatutàriament per proveir els càrrecs electes de la Junta Directiva de la Federació. La persona que es presenti a aquesta elecció ho podrà fer a títol individual o amb un equip de persones col·laboradores.

Pel desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCE. disposa d’òrgans col·laboradors, entre els quals hi ha el Comitè d'Àrbitres (C.d’A.).

L’estructura organitzativa d’aquests òrgans col·laboradors, com també les funcions que se’ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General de la FCE.

El Comitè d'Àrbitres és un òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la FCE, que agrupa tots els membres de l’organització arbitral

REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

TÍTOL PRIMER.-  DISPOSICIONS GENERALS

Article 1er.-  El Comitè d'Àrbitres és un òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la FCE, que agrupa tots els membres del col·lectiu arbitral, en possessió de la llicència en vigor.

Article 2on.-  ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ.

Els òrgans de govern del Comitè d’Àrbitres són l’Assemblea General i la Comissió Delegada.

La persona triada pel president de la FCE i la Junta Directiva de la FCE ostentarà el títol de DELEGAT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES, representarà  el Comitè en l’Assemblea General de la FCE, formarà part de la Junta Directiva de la Federació i presidirà al Comissió Delegada del Comitè d’Àrbitres.

Article 3er.-  COMPETÈNCIES DEL COMITÈ  D’ÀRBITRES.

Són funcions del comitè les següents:

a) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres i jutges en les competicions federades.
 

b) Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes que s’estableixin reglamentàriament.

c) Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions, adoptant els acords pertinents a aquests efectes.

d) Vetllar, sota la coordinació de l'Escola de Tècnics, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d’aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.

e) Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d’acord amb la normativa aprovada per la Federació i la legislació vigent aplicable.

f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li i els determinats en els Estatut de la FCE.

 g) Poder proposar al President de la FCE el representant del col·lectiu arbitral, en el cas que hagi estat escollit en assemblea convocada a tal efecte segons indica l’article 2 d’aquest reglament.

Article 4rt.-  El Comitè d’Àrbitres es reunirà, com a mínim, un cop l’any  per conèixer i decidir sobre el temes de la seva competència i sobre les propostes presentades per la Comissió Delegada.

TÍTOL SEGON .-    LA COMISSIÓ DELEGADA

Article 5è.-  La Comissió Delegada del Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs s’encarrega directament del funcionament del comitè dels àrbitres i li correspon, sota el control i dependència del seu delegat, el govern, la representació i l’administració de les funcions desenvolupades pel present Reglament i dels Estatuts de la FCE.

Article 6è.-  COMPOSICIÓ

1.- Estarà formada i presidida pel DELEGAT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES, un vicedelegat, un secretari i un nombre de vocals de un a quatre.

2.- El vicedelegat, el secretari i els vocals d’aquesta Comissió seran designats pel Delegat.

3.- Els membres d’aquesta Comissió cessaran en les seves funcions per renúncia, dimissió, incapacitat pel desenvolupament del seu càrrec, o per la pèrdua de confiança per part del Delegat. El mandat expirarà en el moment que finalitzi el del Delegat.

Article 7è.-  COMPETÈNCIES TÈCNICO-ORGANITZATIVES.

Les seves funcions, a més de les que indiquen els Estatuts de la FCE, són les següents :

a).- Decidir sobre els afers propis de la gestió, l’administració i el funcionament del col·lectiu d’àrbitres catalans.

De forma molt especial, estarà sota la seva exclusiva competència el confegir i tenir actualitzat el cens d’Àrbitres Catalans i Àrbitres de Suport en una llista pública que inclourà, com a mínim, la seva titulació i certificats de normes rebuts (tant favorables com no). Podrà, si ho considera oportú, assignar un número a cada un dels col·legiats i federats adscrits a aquest col·lectiu que reuneixi tots els requisits que en el present Reglament s’hi estableixen. També portarà una relació, el més acurada possible, de les sancions i inhabilitacions que afectin als membres del col·lectiu d’àrbitres catalans, amb indicació del inici i fi dels terminis de les sancions imposades.

b).- L’elaboració i gestió del Pressupost Econòmic i la seva elevació al  Comitè i a qui competeixi estatutàriament.

c).- L’elaboració de les directrius per la planificació i el desenvolupament de l’ activitat arbitral.

d).- La programació de les activitats d’acord amb les competicions de la FCE.

e).- El plantejar propostes a la Junta Directiva de la FCE o als  comitès federatius que consideri oportú, adreçades a obtenir un millor desenvolupament de l’activitat arbitral, o al correcte reconeixement i  dignificació.

f).- La cooperació amb els diferents Comitès i comitès arbitrals de les diferents Federacions amb les que pot estar-ne vinculat, sigui quin sigui l’àmbit geogràfic que tinguin i sempre sota coneixement i autorització del delegat de la FCE.

g).- Proposar al delegat de la FCE els àrbitres amb dret als títols sota la seva competència.

h).- Designar els àrbitres en les competicions oficials de l’àmbit nacional de Catalunya sota aprovació del delegat federatiu.

i).- Designar els àrbitres per les proves o campionats en els que la FCE hi tingui competències amb el vist-i-plau del Director del torneig.

j).- Elaborar les directrius per la confecció de les Bases Tècniques dels Campionats Oficials de Catalunya i àmbits inferiors en el territori català.

k).- Desenvolupar les normes tècniques complementàries a aquest Reglament.

l).- Confegir les Actes de les reunions que celebri.

m).- Redactar i aprovar la Memòria Anual d’Activitats que, un cop aprovada per la Junta Directiva de la Federació, s’inclourà en la Memòria d’Activitats de la FCE a presentar a l’Assemblea General.

n).- El manteniment i utilització dels canals de comunicació amb els membres del col·lectiu arbitral, i per aquesta finalitat podrà utilitzar tots els mitjans al seu abast, amb especial esment al manteniment d’una pàgina web no independent de la FCd’E i d’un correu electrònic propi com a principal mitjà de intercomunicació entre tot el col·lectiu.

o).- Verificar les bases complertes dels torneigs.

p) Tenir la potestat de revisió dels informes de torneigs per al seu posterior enviament a la FEDA. En el cas que el torneig no sigui acceptat per evidents errors u omissions a la seva elaboració, serà retornat a l’àrbitre principal per a la seva correcció.

Article 8è.- COMPETÈNCIES RELATIVES A LA FORMACIÓ.

a).-  Programar i controlar tots el cursos de formació d’àrbitres catalans i àrbitres de suport que es celebrin, ja siguin encaminats  a la obtenció de títols,  al reciclatge o a qualsevol altre tipus de formació.

b).- Elaborar i homologar, en el seu cas, el material docent pels cursos esmentats en l’apartat a) d’aquest article.

c).- Qualificar les proves, controls o exàmens per l‘obtenció del títols d’àrbitre sota la seva competència.

d).- Realitzar un mínim d’una convocatòria anual.

Article 9è.- COMPETÈNCIES RELATIVES A L’IMPOSICIÓ DE SANCIONS.

La competència sancionadora dels membres del col·lectiu arbitral està actualment, i de forma exclusiva, en mans del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i del Comitè d’Apel·lació de la FCE.

Malgrat ho anterior, en cas de vulneració flagrant de la reglamentació establerta, amb greus conseqüències sobre una competició o resultat, que comportin un greu perjudici pel normal desenvolupament d’una prova esportiva, imputable directament a un àrbitre català en l’exercici de la seva tasca, el Delegat del C.A.,previ informe de la Comissió Delegada, tramitarà el més aviat possible la corresponent informació a la FCE. per la incoació de l’expedient reglamentari i estarà autoritzat per inhabilitar, de forma cautelar, per l’exercici de la seva activitat com a àrbitre, fins a la resolució definitiva de l’expedient obert.

TÍTOL TERCER .-    ÒRGANS DE GOVERN DE LA CDA DE LA FCE.

Article 10è.- DEL DELEGAT.

El Delegat de la Comissió Delegada serà membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs i de l’Assemblea.

En cas d’absència, el Vicedelegat el representarà en tot moment i davant de qualsevol tipus d’instància o autoritat.

Article 11è.- COMPETÈNCIES DEL DELEGAT.

Seran competències del Delegat, les següents:

a).- La designació del Secretari, que assistirà a les reunions amb veu i vot, i serà el responsable de la confecció de les Actes de les reunions i de les funcions administratives que li siguin encomanades, també designarà al Vicedelegat i els vocals.

b).- Serà el representant del COMITÈ D’ÀRBITRES de la FCE. davant de totes les instàncies.

c).- Serà l’encarregat de dirigir i coordinar totes les activitats, d’acord amb les directrius dimanants del present Reglament.

d).- Convocarà i presidirà les reunions de la Comissió Delegada i farà executar els acord presos.

e).- Promourà davant la Junta Directiva de la FCE. de les reclamacions escaients en la mesura que tingui coneixement, en l’exercici del seu càrrec, d’incompliments, infraccions i vulneracions de la reglamentació, tant si han estat comesos per algun membre del col·lectiu arbitral, com per qualsevol altra persona o entitat.

f).- Li competirà la imposició de la inhabilitació cautelar prevista en l’article 9è paràgraf segon d’aquest Reglament quan es produeixin les circumstàncies allí exposades.

Article 12è.-  RÈGIM DE REUNIONS.

Es reunirà, com a mínim, tres cops a l’any, i es convocarà a instància del Delegat o a proposta de, al menys, la meitat dels seus membres.

En tot cas una de les reunions tindrà lloc abans de l’octubre de cada any per tal de confegir i aprovar la Memòria Anual d’activitats i confegir i elaborar el Pressupost de l’any següent, per tal de poder presentar aquestes documentacions a la Junta Directiva de la FCE. per a que en faci la tramitació escaient.

TÍTOL QUART.-  ÀRBITRES FEDERATS I DIFERENTS TITULACIONS.

Article 13è.-  DELS ÀRBITRES FEDERATS.

a).- Són àrbitres federats tots els àrbitres amb el títol d’àrbitre de suport o superior, en possessió de la corresponent llicència federativa tramitada davant de la FCE. i al corrent del pagament de les quotes establertes.

b).- La manca de la renovació anual de la llicencia donarà lloc a la pèrdua de la condició d’àrbitre federat.

c).- Per tenir dret a ser designat per arbitrar Campionats de Catalunya,  proves del Calendari Oficial de la Federació Catalana d’Escacs, cal tenir la consideració d’àrbitre federat d’acord amb lo establert en els paràgraf a) i b) del present article.

Article 14è.- DRETS DELS ÀRBITRES FEDERATS.

Tots els àrbitres federats, pel sols fet de ser-ho, a menys que estiguin sancionats disciplinàriament, tenen els següents drets:

a).- A obtenir, i  renovar cada any, la seva llicència d’àrbitre.

b).- A presentar-se a les convocatòries per arbitrar en les competicions que s’estableixi.

c).- A ser designat com a àrbitre principal, adjunt o auxiliar, en les competicions organitzades per la FCE., sense perjudici del que, especialment, puguin establir les normes de cada convocatòria. Els Àrbitres Catalans en pràctiques i els Àrbitres de suport únicament podran ser designats com a àrbitres auxiliars.

d).- A assistir als cursos, seminaris i qualsevol altra activitat organitzada pel C.d’A. de la FCE., sempre i quan acompleixi amb els requisits establerts a la convocatòria.

e).- A les percepcions de les compensacions pels seus serveis prestats

f).- En cas de resultar designat per arbitrar qualsevol competició organitzada per la FCE. no podrà ser recusat pels interessats ni pels participants a aquesta competició sempre i quan compleixi els requisits de l’article 16è. Punt 6.

g).- A formar part del col·lectiu arbitral català, i en el seu mèrit a gaudir dels drets a ser elector i elegible en les eleccions per ser proposat al President de la FCE com a Delegat del C.d’A. de la forma que estableixen els Estatuts de la FCE i el present reglament.

h) A la tramitació, essent l’interessat Àrbitre Català i prèvia aprovació per la  Comissió Delegada de l’expedient de sol·licitud, del títol d’Àrbitre nacional a la FEDA.

i).- A ser defensat pel C.d’A. davant un possible litigi amb l’organitzador o el Director del Torneig.

Article 15è.- OBLIGACIONS DELS ÀRBITRES FEDERATS.

a).- Conèixer, complir, i en el seu cas, fer complir, la normativa legal establerta. Específicament les lleis esportives, Estatuts i Reglaments de la FCE., FEDA i FIDE.

b).-  Seguir les directrius tècniques i organitzatives sorgides de la Comissió Delegada.

c).- Sotmetre’s al règim disciplinari de la FCE.

d).- Si esdevé designat per arbitrar una competició, no és podrà abstenir d’arbitrar-la, amb excepció del casos de força major, que seran avaluats per la Comissió Delegada

e).- Elaborar els informes del torneigs i proves que arbitri, en la forma i terminis establerts. Dels informes emesos, i dins del mateix termini, l’àrbitre tindrà l’obligació de presentar una còpia dels informes, segons la normativa vigent, a la Comissió Delegada.

f).- El simple fet de formar part del col·lectiu d’àrbitres catalans federats implica la total acceptació i submissió al present Reglament en la seva integritat.

g).- A col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb la Comissió Delegada del C.d’A. de la FCE.

Article 16è.- DELS ÀRBITRES FEDERATS DESIGNATS PER ARBITRAR.

1.- Els àrbitres federats, designats per la Comissió Delegada o per la mateixa FCE, tenen l’obligació de presentar a la FCE. informe de les proves arbitrades en la forma i en el temps establert per la mateixa.

2.- Si han de percebre compensacions pel seu arbitratge, no els seran abonats fins haver acreditat el estar al corrent de les seves obligacions, ni tampoc abans que la Comissió Delegada consideri com a aprovat l’informe presentat.

3.- La designació dels àrbitres per cada competició correspondrà a la Comissió Delegada, amb el vist-i-plau del Delegat Federatiu, que l’efectuarà mitjançant convocatòria pública, adreçada a tots els àrbitres federats, exposant-ne els requisits que es consideri oportuns i, que com a mínim i en aquest ordre, seran els següents:

a).- Es garantirà la igualtat d’oportunitats. Tanmateix, els àrbitres amb l'estatus ANP (àrbitre nacional en pràctiques) pendents d'obtenir normes d'àrbitre FEDA tinguin preferència en la designació, sempre que en el torneig a designar sigui possible obtenir normes d'àrbitre FEDA.

b).- Es valoraran els mèrits per currículum.

c).- Es tindrà en compte la rotació de tots els àrbitres federats, si més no, entre aquells que hagin acudit a la convocatòria.

d).- Es tindrà en compte la categoria arbitral adient al torneig.

e).- Es tindrà en compte la proximitat geogràfica.

4.- La convocatòria haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:

a).- S’indicaran les places convocades: nombre d’àrbitres principals, nombre d’àrbitres adjunts, i si s’escau, nombre d’àrbitres auxiliars i d’àrbitres en pràctiques.

b).- Les dates en que tindrà lloc l’esdeveniment esportiu.

c).- Les compensacions a percebre per cada un dels àrbitres de cadascuna les categories convocades.

d).- Si les despeses de desplaçament i estada són, o no, a càrrec del àrbitre, i en cas de que no siguin a càrrec de l’àrbitre, les condicions del desplaçament i l’estada.

            e).- Lloc de realització

            f).- Informes a realitzar.

5.- Els àrbitres designats, en proves oficials de la FCE., tindran la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient depenent del tipus de prova a arbitrar. Així mateix hauran d’assistir a les reunions preparatives que convoquin el delegat federatiu o el director del torneig.

6.- Resultarà incompatible l’arbitratge d’una prova organitzada per la FCE., d’àmbit nacional català, per l’àrbitre federat que es trobi en alguna de les següents situacions:

a).- Ser jugador de la competició.

b).- Ser familiar d’algun, o alguns, dels jugadors participants. En cas de comptar amb un equip arbitral, es permetrà l’arbitratge si bé l’àrbitre haurà d’intentar no participar directament en les decisions arbitrals sempre i quan sigui possible.

c).- Ser entrenador d’algun, o alguns, dels jugadors participants. En cas de comptar amb un equip arbitral, es permetrà l’arbitratge si bé l’àrbitre haurà d’intentar no participar directament en les decisions arbitrals sempre i quan sigui possible.

d).- Tenir qualsevol altra incompatibilitat fruit dels Reglaments de la FCE i/o de la Federació Espanyola (FEDA) i/o Federació Internacional (FIDE).

TÍTOL CINQUÈ .- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE

Article 17è.- TITULACIONS:

1.- Les titulacions d’àrbitre d’àmbit autonòmic català, i per tant competència de la FCE. i el C.d’A., són:

         - Àrbitre de Suport

         - Àrbitre Català

Article 18è.- TITULACIONS D’ÀRBITRES CATALANS:

1.- Els títols d’àrbitre catalans seran atorgats pel delegat de la FCE., a proposta del Delegat del Comitè d’Àrbitres , en un termini màxim de quinze (15) dies des de la data de recepció de la proposta.

2.- El delegat del C.d’A. proposarà al Delegat de la FCE. tots els candidats que hagin superat el conjunt de les proves adreçades a l'obtenció dels títols, establertes reglamentàriament, i això succeirà, com a màxim, dins dels trenta (30) dies següents a haver-ne efectuat la darrera prova o a proposta del candidat.

3.- Un cop atorgat el títol d’Àrbitre de suport o d’Àrbitre Català, el seu posseïdor ostentarà la condició d’àrbitre, i caldrà que porti a terme els tràmits establerts en l’article 13è. d’aquest Reglament per gaudir de tots els seus drets.

Article 19è.- REQUISITS PREVIS.

Per poder ser candidat per l’obtenció del Títol d’Àrbitre, serà necessari que

a).- L’aspirant tingui el veïnatge civil català.

b).- Tingui, els setze anys complerts, amb el ben entès que no podrà actuar com a àrbitre principal ni adjunt d’un torneig sense ser major d’edat.

Article 20è.- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE DE SUPORT.

1,- Per l’obtenció del Títol d’Àrbitre de suport seran requisits obligatoris tots els següents:

a).- Acreditar la participació i aprofitament d’un (1) curs de formació oficial segons el previst a l’article 22è.

b).- Superar amb la qualificació de APTE l’examen que a tal efecte efectuï la C.d’A. de la FCE.

c).- Disposar dels tres (3) informes necessaris conforme al descrit a l’article 24è.

El candidat ha de presentar la sol·licitud amb el formulari corresponent.

Article 21è.- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE CATALÀ.

2,- Per l’obtenció del Títol d’Àrbitre Català seran requisits obligatoris tots els següents:

a).- Acreditar la participació i aprofitament d’un (1) curs de formació oficial segons el previst a l’article 22è.

b).- Superar amb la qualificació de APTE l’examen que a tal efecte efectuï la C.d’A. de la FCE.

c).- Disposar dels quatre (4) informes necessaris conforme al descrit a l’article 24è.

El candidat ha de presentar la sol·licitud amb el formulari corresponent.

ART. 22è. – CURS DE PREPARACIÓ DEL EXÀMEN DE CONEIXEMENT TEÒRIC

1.- Els cursos de preparació teòrica seran organitzats per el C.d’A. de la FCE. per decisió pròpia o a proposta d’un dels òrgans de govern de la FCE.

2.- Sean impartits per àrbitres designats per el C.d’A. amb com a mínim la titulació d’Àrbitre Català y suficient experiència pràctica. El temari, calendari i desenvolupament serà supervisat per el C.d’A. o un delegat nomenat per aquest.

3.- Anualment es convocarà amb una antelació mínima de dos (2) mesos, un curs de preparació del examen de coneixement teòric d’Àrbitre de Suport mitjançant circular. A la convocatòria hauran d’indicar-se les següents dades: dates i lloc de celebració del curs, temari concret, ponents i condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament.

4.- Es convocarà amb una antelació mínima de dos (2) mesos, un curs de preparació del examen de coneixement teòric d’Àrbitre Català mitjançant circular com a mínim una vegada a l’any. A la convocatòria hauran d’indicar-se les següents dades: dates i lloc de celebració del curs, temari concret i ponents i condicions per l’obtenció del certificat d’aprofitament.

5.- Aquests cursos tenen com objectiu la formació de personal qualificat per la pràctica del arbitratge. El curs preparatori per l’obtenció del títol d’Àrbitre de suport haurà de tenir el mínim d’hores adient per cobrir el temari especificat. El curs preparatori per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català haurà de tenir el mínim d’hores adient per cobrir el temari especificat. S’autoritza la celebració conjunta dels dos cursos. En aquest cas haurà d’existir un bloc comú i un segon bloc per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.

6.- El temari concret dels cursos, així com les seves possibles modificacions, seran definits per el C.d’A. i publicats mitjançant la circular de convocatòria. No obstant, hauran de cobrir obligatòriament els temes definits a les convocatòries d’examen descrites a l’article B.

7.- En ambdós casos els ponents emetran un informe al C.d’A. com a màxim 10 dies després de la realització de l’última classe amb les recomanacions d’expedició del certificat d’aprofitament per aquells alumnes que hagin complert els requisits de la convocatòria. Un requisit obligatori per l’obtenció del certificat és la presència a, com a mínim, el 80% de les hores de curs.

ART. 23è. – EXÀMEN DE CONEIXEMENT TEÒRIC

1.- Com a mínim una vegada a l’any, prèvia realització del curs de preparació adient, la FCE., a proposta del C.d’A., convocarà un examen per l’obtenció del títol d’Àrbitre de suport i un altre per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.

2.- S’autoritza la celebració conjunta de les dues proves. En aquest cas hauran d’estar clarament definides les parts corresponents que donen accés a cadascuna de les titulacions. Un aspirant només podrà presentar-se a  l’examen de coneixement teòric d’una de les titulacions de forma simultània.

3.- El temari de l’examen d’Àrbitre de suport haurà de contenir, com a mínim els següents ítems:

-      Lleis dels Escacs

-      Reglament del CTA de la FCE.

-      Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.

-      Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.

-      Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.

4.- El temari de l’examen d’Àrbitre Català haurà de contenir els següents ítems, a més dels descrits a l’article B.3:

-      Reglament dels tornejos més importants de Catalunya

-      Normativa de valoració (ELO i títols) catalans

-      Titulacions i normes d’àrbitre

-      Feina i competències de l’àrbitre

-      Confecció de bases de tornejos

-      Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE

-      Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.

-      Informes de les diferents federacions

5.- Preparació de l’exercici

a).- La FCE. a traves de la Comissió Delegada d’Àrbitres serà la responsable de la preparació dels exercicis.

b).- L’examen anirà en un sobre lacrat, que serà obert a l’hora establerta, pel delegat i en presència dels examinats.

c).- Igualment, es prepararà una segona prova, que serà utilitzada en cas d’obertura indeguda de l’exercici principal, incompliment manifest de l’hora de començament o en aquelles circumstàncies en les que el delegat responsable consideri que poden donar lloc a irregularitats o impugnacions de l’exercici.

6.- Garanties de l’exercici

a).- El delegat de la prova emetrà un informe sobre el seu desenvolupament.

b).- El C.d’A.,designarà un comitè d’almenys dos àrbitres, de com a mínim titulació d’àrbitre català que valoraran els exercicis amb la qualificació d’apte o no apte. En cas de discrepància, el C.d’A. realitzarà la qualificació de la prova.

c).- La prova es realitzarà per el sistema de pliques. Les pliques s’obriran a la seu de la FCE. en data i hora prèviament anunciades, després de la publicació de les qualificacions de cada clau numèrica. El delegat de la prova guardarà tots els exercicis en un altre sobre, que serà igualment tancat i signat.

d).- Si algun candidat resultés NO APTE, caldrà comunicar-li fefaentment aquest extrem, i amb motivació, per escrit, de les causes de la denegació. L’afectat tindrà dret als recursos legalment establerts per impugnar aquesta decisió. Sense perjudici dels altres recursos que pugui interposar, podrà recórrer davant del Delegat del C.d’A. de la FCE. en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data en que hagi rebut la notificació de la denegació.

ART. 24è. – ACREDITACIÓ DE EXPERIÈNCIA PRÀCTICA.

1.- Només s’admetran informes de pràctiques si el torneig compta amb almenys 25 jugadors o 5 rondes, excepte si es tracta d’una prova oficial de la FCE.

2.- Per a la validesa d’un informe, serà imprescindible la certificació de la permanència física en el torneig, durant totes les rondes.

3.- El redactor de l’informe l’enviarà a la FCE., a l’atenció del Comitè d’Àrbitres, en un document separat de l’informe del torneig.

4.- Per l’obtenció del títol d’Àrbitre de suport es requereixen 3 informes favorables de l’Àrbitre Principal (essent l’interessat àrbitre auxiliar del mateix torneig)

5.- Els informes per un determinat títol només seran acceptats en cas que l’Àrbitre Principal estigui en possessió del mateix o una titulació arbitral superior.

6.- Només s’admetran normes per aquells candidats que hagin superat amb la qualificació d’APTE l’examen de coneixement teòric corresponent i aquest no hagi caducat (veure article 21è.)

7.- Per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català es requereixen 4 informes favorables de l’Àrbitre Principal (essent l’interessat àrbitre auxiliar o adjunt del mateix torneig) amb les següents restriccions en el tipus de torneig:

a).- Torneigs de ritme ràpid (menys de 60 minuts) .  Dos informes favorables.

b).- Torneigs de ritme lent (més de 60 minuts) i vàlids per ELO FCE., FEDA o FIDE. Dos informes favorables.

c) Tenir el títol d'Àrbitre de Suport avalat amb un o més informes favorables de ritme ràpid o llampec, equival a dues normes de ritme ràpid d'Àrbitre Català.

Article 25è. -  VIGÈNCIA DE LES PROVES I ELS INFORMES

1.      L’examen teòric tindrà una validesa de tres anys a partir de la finalització de la temporada en que s’hagi obtingut.

2.      Els informes perdran la seva validesa una vegada passats tres anys des de la data de finalització del torneig on es van aconseguir.

Article 26è.- HOMOLOGACIÓ DAVANT DE LA FEDA DELS TÍTOLS AUTONÒMICS.

D’acord amb la reglamentació de la FEDA, i del seu Comitè Tècnic d’Àrbitres, el delegat del C.d’A. de la FCE. remetrà a la FEDA la informació escaient sobre les matèries,  exàmens i valoracions mínimes per a la obtenció de la qualificació d’apte, a fi i efecte de que la FEDA en tingui coneixement, i, en el casos en que sigui procedent pugui, fins i tot, considerar-ne com a vàlida la superació de les proves per la obtenció dels títols arbitrals escaients  de la Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

A tots els efectes, únicament el títol d’Àrbitre Català tindrà el reconeixement de títol d’àrbitre autonòmic davant la FEDA i el seu Comitè Tècnic d’Àrbitres.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- El Reglament del CA de la FCE. serà sotmès a la Junta Directiva i després a l’Assemblea de Clubs de la Federació Catalana d’Escacs, a qui li competeix aprovar-lo definitivament. El mateix òrgan caldrà que aprovi els canvis i les modificacions posteriors que es vulguin practicar a aquest Reglament.

SEGONA.- El present Reglament entrarà en vigor l’endemà que s’hagi aprovat per l’Assemblea de Clubs de la Federació Catalana d’Escacs i des d’aquell moment passarà a formar part de la Reglamentació de la Federació Catalana d’Escacs.

TERCERA.- Amb l’aprovació d’aquest Reglament queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que hi estiguin en contradicció.