VIST, la Resolució del Comitè de Competició 08/2023

VIST, l’escrit d’apel·lació presentat pel Club Colon Sabadell Chessy

VIST, l’escrit de l’àrbitre de guàrdia de la Lliga Catalana 2023,

VIST, el Reglament de Disciplina Esportiva

ANTEDECENTS DE FET

  1. Els serveis administratius van comunicar al Comitè de Competició la incompareixença, retirades de determinats clubs, actes presentades fora termini i falta de presentació de partides de Divisió d’Honor en el termini previst. A tots aquests equips, el Comitè de Competició va imposar la sanció específica estipulada en l’article 26 i 33 del Reglament de Disciplina Esportiva
  2. El Club Colon Sabadell Chessy va presentar recurs d’apel·lació indicant que aquella tarda van trucar a l’àrbitre de guàrdia indicant-li que hi havia problemes informàtics.
  3. L’àrbitre de guàrdia dels diumenges confirma que va rebre dita trucada

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

Article 26. Sancions Específiques.

b)  RELACIÓ DE SANCIONS:

b.1) PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 24:00 de la nit del dia que es jugui el partit): Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegiran 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.

Article 53.

1.- Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix en aquesta secció i d’acord amb el que estableixen els estatuts de la Federació.

2.- Tot procediment disciplinari que s’incoï en base a aquest Reglament, s’ha d’ajustar als principis generals dels procediments disciplinaris, de manera que ha de respectar el tràmit d’audiència dels interessats, el dret del presumpte infractor de conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hi ha formulat en contra, i el dret dels interessats en l’expedient a formular les al·legacions que creguin pertinents, a recusar l’instructor o instructora i el secretari o secretària de l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que tendeixin a la demostració de les al·legacions i que guardin relació amb el que és l’objecte d’enjudiciament.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

El Comitè d’Apel·lació considera acreditat que el Colon Sabadell Chessy va fer tots els esforços per introduir l’acta al web de la Federació i que no va ser possible fer-ho per un error informàtic.

RESOLUCIÓ

  1. Revocar la sanció imposada en la Resolució del Comitè de Competició 08/2023 al Club Escacs Colon Sabadell Chessy per haver introduït tard l’acta de l’encontre que l’enfrontava amb el Club Arenys de Munt

CONSIDERACIONS FINALS

  1. Es recorda al Comitè de Competició l’obligació d’obrir expedient disciplinari previ a la imposició de qualsevol sanció (art 53.1). La manca d’aquest tràmit és una causa d’anul·labilitat de la sanció imposada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 1 de març de 2023

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs