REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 30 de gener de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 18 de gener de 2008.

 

VIST, l’escrit del Club Escacs Cirera on denuncia la no acceptació d’un jugador d’aquest club per jugar dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil.

 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club d’Escacs Cirera relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

ATÈS, el que diu el reglament General de Competicions de la FCE

 

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. En el cas de la Federació Catalana a Barcelona, s’haurà de fer aquesta comunicació abans del primer dia feiner desprès d’haver-se jugat l’anterior ronda, fins les 13 hores.

9.3   Un jugador que no es presenti a una ronda en una prova individual serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana.

 

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

És falta molt greu:

Art. 9 L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

La sanció per falta molt greu pot ser:

 

Art. 16 La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

  1. La desqualificació del jugador no vulnera la reglamentació, sinó que s’ajusta a la normativa de la Federació Catalana d’Escacs tal com indiquen els articles 9.1 i 9.3 del Reglament General de Competicions i l’Art. 9 del Reglament de Disciplina esportiva.

  2. Tot i avisar amb antelació de la no presència del jugador a la ronda 1 de les fases prèvies a Barcelona del Campionat Juvenil de Catalunya, el sorteig ja estava efectuat (incompliment de l’art. 9.1 del Campionat General de Competicions que diu que ha de ser abans que l’àrbitre hagi fet l’aparellament) i es va efectuar amb menys de 24 hores abans de l’horari de la celebració de la ronda. Per aquest motiu, la incompareixença es va produir amb totes les conseqüències que això comporta com la pèrdua de ranking i la possibilitat que el jugador sigui desqualificat de la prova. La Federació com organitzadora de la prova, estava en el seu dret de desqualificar el jugador tal com ho va fer. La incompareixença queda demostrada i en cap moment la federació ha incorregut en un incompliment del reglament.

  3. Que en altres ocasions no s’hagi desqualificat a un jugador per no comparèixer a una ronda d’un campionat no és motiu perquè en aquest cas no s’apliqui el reglament en el seu art. 9.3 del Reglament General de Competicions. A més, en aquest cas es presenten unes circumstàncies gens habituals, i poc esportives com és el fet que un jugador s’inscrigui a un torneig per disputar només dues rondes del mateix. Aquest és un fet insòlit i contrari a l’esperit esportiu que ha de tenir una prova classificatòria per un Campionat de Catalunya.  Tal com ja ha manifestat la Comissió Esportiva de la FCE i el Comitè de Competició aquest fet pot perjudicar a tercers jugadors que estan competint per guanyar una plaça per un campionat tant important com el Juvenil de Catalunya. La correcció de bucholz esmentada en el recurs del C.E. Cirera és un sistema per reduir la incidència en la falta d’assistència dels jugadors, però no és la solució ideal.

  4.  El jugador no ha al·legat cap motiu de força major per a la incompareixença en aquestes rondes, però a més, l'argument d'estar al dia del pagament de la fitxa federativa no li dóna dret a menysprear l'esforç d'altres jugadors, organitzadors i arbitres volent jugar 2 rondes únicament.

  5. Sí tal com indiquen en el recurs del Cirera s'han produït totes aquestes incompareixences, de les quals desconeixem les causes i per tant no es poden realitzar comparacions, aquest Comitè no creu que la solució passi per fer cas omís i permetre una irregularitat més, sinó que hem d'intentar que dirigents i organitzadors de tornejos no permetin que això succeeixi per poder salvaguardar la imatge i bon nom del nostre esport.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  30 de gener de 2008