Documents relacionats amb la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil on s'indica l'obligatorietat que tenen tots els clubs esportius de Catalunya: