REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 16 de novembre de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

ATÈS, la presumpte apropiació indeguda per part de l’ex-tresorer de la Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Gustavo Garcia-Ines Sanchez.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

17.      La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs esportius i de les federacions esportives catalanes, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments i altres corporacions de dret públic.

 

ATES,  que el Sr. Garcia Inés no ha contestat a cap dels requeriments efectuats per aquest Comitè. Que existeixen diverses proves que demostren la seva implicació en el fets punibles de sanció.

 

Per la present providència s’acorda:

 

Primer: Sancionar el Sr. Garcia-Inés Sanchez segons el que estableix el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs per falta molt greu:

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

a) La inhabilitació a perpetuïtat.

Aquesta inhabilitació correspond tant com jugador, tècnic o com directiu o qualsevol altre vincle amb aquesta federació. També suposaria la privació de llicència federativa a perpetuïtat. 

 

Segon: Concedir un termini de quinze dies hàbils per presentar recurs al Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2009 

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.