REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 4 de setembre de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del jugador Jaime Alexander Cuartas contra l’actuació arbitral al Torneig Internacional de la Pobla de Lillet 2009.

 

VIST, l’informe arbitral.

 

ATÈS, la reglamentació del propi torneig que diu:

 

Art. 5è.- Tota reclamació a una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè d’apel·lació per escrit i com a molt tard una hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. Les decisions del citat Comitè seran fermes a tots els efectes.

 

Art. 6è.- Durant el transcurs de la primera ronda es designarà de comú acord entre el Director de Torneig i l'Àrbitre un Comitè d’apel·lació que estarà compost per:

 

a)    Tres jugadores titulares i dos suplents.

b)    El Director del Torneig (suplent: representant organitzatiu).

       Actuarà com a President d’aquest Comitè el Director   del Torneig.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Arxivar la reclamació per defecte de forma, ja que el jugador demandant es va saltar una instància en no reclamar al Comitè de Competició del Torneig, tal como indicaven les bases del propi Torneig.

 

En aquest cas, no es van esgotar les diferents vies reglamentàries de reclamació i d’aquesta manera es va impedir que la resolució del conflicte s’hagués pogut prendre durant el torneig, en el moment en què es va detectar la presumpta irregularitat, i no un cop finalitzat aquest.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE