REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 12 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  l’acta de l’encontre Vila-seca – Escacs Reus de la ronda 6 on l’equip de l’Escacs Reus reclama que el Sr. José Mañé, delegat del Vila-seca va increpar al jugador Quero (Escacs Reus)  perquè no apuntava les jugades

 

ATES, el que diu el Reglament General de Competicions al seus articles:

 

FUNCIONS DELS DELEGATS

 

3.2.6 El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti les taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador.  

El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions.  

Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs és bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que  el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

 

Per tant, tal com diu la normativa, ha de ser el jugador i no el delegat el que realitzi la reclamació de què el seu adversari no està anotant la partida. Llavors, el jugador que reclama pot aturar el rellotge, demanar al seu delegat que faci constar la seva reclamació a l’acta i continuar jugant sub-condicione. Aquesta manera de reclamar la pot fer el jugador tantes vegades com el seu adversari es negui a complir la reglamentació vigent. En cap cas el Delegat de cap equip pot reclamar en nom del seu jugador, ni advertir a l’adversari que ha de complir la reglamentació.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: Advertir el delegat del Vila-seca José Mañé que si reincideix en aquest comportament pot ser sancionat per aquest Comitè.

 

Segon: Per tot això el resultat del partit queda de la següent manera:

 

Vila-seca 5,5 – Escacs Reus 4,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 12 de març de 2009