REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre el C.E. Montblanc i el C.E. Lira Vendrellenca B de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera Categoria. On el C.E. Montblanc indica que el jugador i delegat José Ignacio Fernandez del Rio de la Lira Vendrellenca va comunicar al seu company d’equip Daniel Ayuso que li havia caigut la bandera al seu contrincant.  

 

ATES, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus.

 

ATES, el que diu l’article 2.6 del Reglament General de Competicions de la FCE:

 

El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre.

El delegat pot dir a un jugador: “ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador.  

El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions.  

Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs es bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que  el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: No modificar el resultat final de l’encontre.

 

Segon: D’acord amb l’article 12.3 del Reglament Disciplinari de la FCE, sancionar el jugador i delegat de la Lira Vendrellenca B, Sr. José Ignacio Fernandez del Rio, amb dos partits d’inhabilitació com a jugador i com a delegat a les rondes 8 i 9 del Campionat de Catalunya d’equips d’enguany.

 

Tercer: Notificar les parts implicades el present acord.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 5 de març de 2009