REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Terrassa C i Castellar de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips de Preferent on la partida Alegret – Rocabert no es disputa perquè el local no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda tot i la voluntat del club local per posar algun mitjà per habilitar el local.

 

ATÈS, el que diu l’Annex 1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equpis:

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Designar el dia 3 de març de 2007 com a data límit per disputar la partida en el local del C.E. Castellar a les 16 de la tarda. Els jugadors es poden posar d’acord per jugar en una altra data sempre que sigui anterior  a la data assenyalada.

 

Advertir al C.E. Terrassa que pot ser sancionat en cas de tornar-se a produir la mateixa situació i que és imprescindible l’habilitació del local segons la normativa vigent de la Generalitat per disputar un matx on algun dels participants tingui problemes de discapacitat funcional

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 21 de febrer de 2007