REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 12/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit entre el C.E. Sant Boi i el C.E. Tarragona, on al jugador del Tarragona Vicenç Ordobas li va sona l’alarma del mòbil que estava apagat.

ATÈS, el que diu la circular 1/2013 de la Federació Catalana d’Escacs  

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció que pot comportar la pèrdua de la partida.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Avisar al jugador Vicenç Ordobas que en cas de reincidència podria ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes del Campionat de Catalunya per Equips.

El fet sancionable és que el telèfon soni, amb independència de què estigui encès o apagat. És obligació del portador del telèfon, conèixer els seus mecanismes i assegurar-se que no emetrà sorolls durant la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 12 de febrer de 2013