REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 16/04/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit entre els equips del Vallfogona i la Lira de la primera ronda de les Finals Catalanes del Campionat de Catalunya per Equips de la categoria Preferent, on el jugador de la Lira, David Moya, va reclamar que el seu adversari no anotava correctament i el delegat de la Lira, en absència del delegat del Vallfogona, va afegir dos minuts al rellotge del jugador del seu club.

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE als seus art. 3 i 7:

3. 3.1.1 Els delegats de club són el vincle de relació entre la secretaria de la FCE i cadascun dels clubs afiliats a aquesta. Han de conèixer perfectament els reglaments, assessorar els jugadors i tramitar tots els documents oficials a la FCE.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a) Aturar els rellotges

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

Per la present resolució s’acorda: 

Advertir al delegat del C.E. La Lira que un delegat d’equip no pot actuar de manera unilateral, afegint temps a un rellotge, sense que estigui d’acord el delegat de l’equip contrari. Fins i tot, encara que ho accepti el jugador afectat, ja que necessita l’assessorament del seu delegat per acceptar o rebutjar una sanció.

En cas que el delegat de l’equip contrari no estigui present a la sala de joc s’ha d’aturar el rellotge i demanar la seva presència. En el moment en què es produeix la incidència s’ha d’anotar a l’acta i procedir tal com indica l’art. 7.3 del Reglament General de Competicions de la FCE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 d’abril de 2013