REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 30 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

En compliment del que va sol·licitar la Junta Directiva de la FCE per investigar, sobre presumptes comportaments antiesportius per predeterminació de resultats en el Torneig Internacional de Platja d’Aro 2013, aquest Comitè, detalla seguidament el resultat d'aquesta investigació.

Per a l'establiment de la resolució que ha pres aquest Comitè han estat tingudes en compte:

a) Les declaracions de persones alienes al torneig.

b) Les declaracions per escrit de l’organitzador i àrbitre del torneig.

c) Les declaracions dels participants en el torneig.

VIST, la sol·licitud efectuada al Comitè de Competició, per part de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, perquè obri expedient informatiu relacionat amb el Torneig Internacional Tancat de Platja d’Aro 2013.

VIST, les declaracions dels participants, organitzador i àrbitre del Torneig.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus:

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present s’acorda:

Primer: La presumpció d’innocència és un dels drets fonamentals del nostre ordenament jurídic.

Segon: Aquest Comitè només disposa d’indicis i acusacions no provades fefaentment.

Tercer: No és possible sancionar sense tenir proves contrastades.

Quart: No queda demostrat el comportament irregular de cap jugador en el torneig.

Cinquè: No hi ha cap prova de predeterminació de resultats.

Sisè: Arxivar l’expedient i remetre l’informe per a la seva avaluació.

Setè: Notificar a les parts implicades la present resolució als efectes legals oportuns.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 30 de juliol de 2013