A Barcelona, a 29 de setembre de 2012, a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, en primera convocatòria a les 10:30 hores i en segona a les 11 hores.

Membres assistents: Frederic Corrigüelas, Beatriz Alfonso, Ramon Chalmeta, Jaume Bosch, Davide Vega, Josep Maria Benítez, Carlos Gimenez, Adrià Navarro, Ricard Gonzalez, Miguel Ramos, Juan Margalef, Vladimir Zaiats, Jordi Folk, Jordi Chalmeta, Josep Maria Camell i Antonio Lopez.

ORDRE DEL DIA

-    Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
-    Informe Federatiu
-    Elecció del representant del col∙lectiu arbitral per proposar a la Junta Directiva de la FCE.
-    Torn obert de paraula.


L’assemblea s’inicia amb retard a les 11:15 hores. El motiu és climatològic ja que és un dia de pluja intensa. S’espera per tenir un representant de la Federació, en Josep Maria Camell que no ha pogut arribar puntual o l’Antonio Lopez, com a gerent, que està pendent d’altres problemes al nou local de la Federació.

S’inicia amb la lectura de l’acta anterior per part dels membres del comitè, fins ara en funcions, Jordi Chalmeta i Jordi Folk. Aquesta s’aprova amb una abstenció i la resta de vots favorables.

A continuació, l’Antonio Lopez en representació de la junta directiva de la FCdE exposa la situació actual. Exposa que la situació de la FCdE és molt difícil pels temps de crisi en que vivim, que no se saben ni les subvencions ni els pressupostos que tindrem però que de ben segur que caldrà retallar partides. Que si algú vol ser delegat dels àrbitres ha de tenir clara la situació. També indica que hi ha tres possibilitats:

  • Que a l’assemblea d’avui s’escolleixi un nou delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA).
  • Que es convoquin eleccions avui i s’escolleixi un nou delegat d’aquí a unes setmanes.
  • Que la junta directiva designi a algú per ocupar les funcions de delegat si ningú se’n vol fer càrrec.

Exposades aquestes opcions opina que el millor és que es triï a l’assemblea per no allargar innecessàriament el procés si hi ha algú amb voluntat d’ocupar el càrrec de delegat. S’inicia un breu debat en que es comenta que el millor seria convocar unes eleccions ja que a l’assemblea no hi és tothom i pot haver gent amb intenció de presentar-se a unes eleccions que no hagi pogut assistir a l’assemblea. Davant de les preguntes sobre la situació actual, en Jordi Chalmeta fa un breu repàs del que ha succeït des de l’última assemblea.

En Jordi Chalmeta explica que a l’agost de l’any passat, a les darreres eleccions a delegat del CTA només es va presentar Enric Chalmeta, sent proclamat delegat. Però per motius personals aquest va canviar de residència i davant la dificultat de fer-se càrrec de les seves responsabilitats va presentar a l’octubre la seva dimissió al president de la FCdE, el qual va demanar un marge de temps per pensar si l’acceptava o no. Finalment a l’assemblea de clubs de la FCdE del novembre aquest va anunciar que havia acceptat la dimissió del delegat i que provisionalment la gent que formava part de la comissió delegada continuaria fent-se càrrec del dia a dia. Des de llavors i fins ara aquesta gent s’ha encarregat de les diferents responsabilitats del delegat del CTA. Però que al ser una situació anòmala caldria tornar a convocar eleccions per tal que tots els membres del CTA poguessin tornar a expressar la seva opinió. També exposa que durant aquest temps s’han intentat fer, sense èxit per temes de pressupost i local, dos cursos d’àrbitres a Barcelona, i que finalment sembla que començarà un la setmana vinent a la nova seu de la FCdE.

Després de l’explicació el Sr. Zaiats demana que s’haurien d’haver comunicat totes aquestes novetats a tots els membres del CTA. En Ramon Chalmeta indica que ja es va publicar a l’acta de l’assemblea de clubs però li rebaten que allà no estava clar i no tothom ho veu. El Sr. Vega puntualitza que també s’organitzaran dos cursos més, a Lleida i Girona, properament.

A continuació, es reobre el debat sobre si cal o no fer eleccions. El Sr. Benitez argumenta que cal donar possibilitat a la gent que no està a l’assemblea. El Sr. Navarro diu que és el president qui ha de decidir qui és el delegat dels àrbitres. El Sr. Benitez li respon que hi ha un reglament del CTA que parla de les eleccions i que el president va dir que respectaria el representant triat pel CTA i que així consta a l’acta anterior. El Sr. Camell també remarca que al final és el president qui tria el delegat com passa amb les territorials.

Finalment es decideix votar si es convoquen eleccions a delegat del CTA o no. S’aprova fer eleccions per 10 vots a favor i 3 abstencions.
 
A continuació el Sr. Ramos comenta que espera que es presenti algú a les eleccions, però que si ningú no ho fa, ell es compromet a portar endavant el CTA si la FCdE hi està d’acord. El Sr. Vega demana que caldria triar una junta electoral i proposa que els membres de la comissió delegada fins llavors ho podrien ser. En Jordi Chalmeta i en Jordi Folk accepten ser els membres de la junta electoral, amb la qual cosa l’assemblea està d’acord. S’acorda que el número mínim d’avals siguin 5, tal i com es va acordar a les darreres eleccions. També es comenta quines podrien ser les seus electorals. En Jordi Chalmeta proposa que sigui a la mateixa seu de la FCdE en diumenge aprofitant que es juga la Territorial de Barcelona, es comenta que hi hauria d’haver més seus. El Sr. Vega diu que l’anterior vegada ja es va aprovar fer una sola seu i que la gent que no pugui anar a votar pugui fer-ho per correu. S’acorda consultar aquesta possibilitat i habilitar-la si és possible.

Un cop aclarit el tema de com triar el nou representant del CTA es procedeix al torn obert de paraula.

El Sr. Gonzalez creu que els nous cursos d’àrbitres són molt cars pels alumnes ja que s’ha passat de pagar 100€ a 220€. En Jordi Chalmeta li respon que és la junta directiva qui ha decidir que els cursos han de sortir a cost zero, abans se subvencionaven en bona part, i una de les mesures necessàries era incrementar considerablement el preu que pagaven els alumnes. El Sr. Vega comenta que hi ha una partida als pressupostos de la FCdE assignada al CTA i que no se’n fa ús. El Sr. Camell explica que la junta directiva va decidir aplicar aquest canvi de criteri en veure que només el 10% dels àrbitres amb títol a Catalunya liciten cada any alguna prova oficial i que creuen que no val la pena subvencionar un curs que després només el 10% arbitraran proves per la FCdE. També afegeix que la subvenció a la FCdE no para de baixar i el Sr. Vega li respon que si no es pot gastar la partida d’àrbitres aquesta s’hauria de suprimir del pressupost.

A continuació es parla de perquè la gent no licita, el Sr. Bosch comenta que antigament es feia la roda, que consistia en fer una llista de gent que volia arbitrar i a cada torneig trucar als primers de la llista, si no podien als següents, i al següent torneig es començava pel primer a qui encara no havien trucat. El Sr. Camell comenta que això no és viable, que ha vist el cas del retransmissors i que és molt difícil designar perquè hi ha gent que només demana una prova i exigeix que se li doni perquè les altres persones ja han estat designades en alguna altra i per tant no tenen preferència.

El Sr. Gonzalez pregunta si es possible licitar una plaça concreta en un torneig o si quan un licita per un torneig ho ha de fer per qualsevol plaça. En Jordi Chalmeta li respon que per la persona que ha de designar és més fàcil que els àrbitres licitin només pel torneig però que cada àrbitre pot demanar el que vulgui i la comissió delegada intenta concedir als àrbitres el que demanen en la mesura del possible. El Sr. Gonzalez exposa que ell va demanar ser principal en un torneig i se’l va designar com a auxiliar i que això no es correspon amb el que se li acaba de contestar. En Jordi Chalmeta li aclareix que en el torneig citat és la primera notícia que té sobre la petició de ser principal, que és possible que la informació es perdés pel camí.

El Sr. Gonzalez demana que s’informi amb més antelació de quins han estat els àrbitres designats per una prova ja que a l’últim torneig a ell se’l va avisar només amb 12 dies d’antelació. En Jordi Chalmeta li respon que en general les proves es liciten amb una mica més de 40 dies d’antelació si valen per elo FIDE per qüestions burocràtiques i que sinó es sol deixar un mes aproximadament. També que quan finalitza el període la comissió delegada mira de decidir tant ràpidament com pot qui ha d’arbitrar la prova i ho comunica a la FCdE perquè ho publiqui a la web i ho comuniqui als sol•licitants. En el cas concret que es comenta diu que la designació que va acabar el dia 2 de setembre es va enviar el dia 6 a la FCdE. Però fins el dia 12 no es van publicar a la web i fins el dia 18 del mateix mes no es va notificar als sol•licitants, aquest tema caldria preguntar-lo a la FCdE.

El Sr. Benitez pregunta per què no pot fer el curs d’àrbitres algú que no tingui fitxa de jugador per la FCdE. S’explica que va ser decisió de la junta directiva i que la comissió delegada no hi va estar d’acord però com l’organitza la FCdE no hi havia solució. El Sr. Camell explica que la FCdE dona serveis als seus associats, però no tenia perquè donar-ne a algú que no ho era. El Sr. Vega comenta que si el curs no està subvencionat això no té gaire sentit, perquè com més alumnes hi hagi al curs més rendible serà.

El Sr. Benitez comenta que en un torneig un jugador no va voler abandonar la sala de joc davant la petició del àrbitre del torneig que considerava que no havia de continuar allà. Davant la impossibilitat de poder expulsar a aquesta persona de la sala va enviar una denúncia al comitè de competició de la FCdE. Aquest comitè va desestimar la denúncia al•legant que l’àrbitre no tenia dret a fer-lo fora. Llavors pregunta que ha de fer un àrbitre en una situació així. El Sr. Bosch respon que el cas explicat no va anar exactament així, que hi havia temes personals entre l’àrbitre i la persona denunciada des de feia temps i que per això el comitè ho va desestimar. Després de comentar abastament el tema finalment s’acorda que la comissió delegada del CTA traslladarà al comitè de competició la següent pregunta: Què ha de fer un àrbitre si expulsa a algú (espectador, delegat, directiu, etc.) de la sala i aquesta persona no vol marxar de la sala?

A les 13:30 hores s’aixeca la sessió.