REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia de la Sra. Mercè Mola, on diu que el Campionat Juvenil Montgrí – Illes Medes 2008 va canviar les dates perquè coincidia amb un torneig oficial de la Federació.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No acceptar a tràmit aquesta denúncia, ja que retardar les dates d’ un torneig homologat per la coincidència amb un torneig oficial de la Federació no està tipificat als reglaments federatius que sigui sancionable.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008