REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del Sr.  Joan Jover, on diu que el seu fill Pau Jover va ser agredit durant un campionat d’escacs en data 1 de maig.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit aquesta denúncia ja que es va produir en un Campionat que no està sota la tutela de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no es tracta d’un torneig oficial ni homologat i per tant aquest Comitè no te competències sobre aquest assumpte.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008