REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 19 hores del dia 19  de desembre de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’escrit d’apel·lació de Ramón Verdés i la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

 

VIST,  la reclamació del jugador Ramón Verdés en relació a l’aparellament de la ronda 8 del Torneig Open de Montbui 2008.

 

ATÈS, l’informe de l’àrbitre del torneig. L’àrbitre va atendre la reclamació del Sr. Verdés,  tot i que no la va estimar, va revisar el sorteig i va arribar a la conclusió que el sorteig era correcte.

 

ATÈS, l’article F6 del Reglament del Suís de la FIDE. Un aparellament fet públic oficialment no serà canviat a no ser que vagi en contra dels criteris absoluts d’aparellament (B1 y B2).

 

ATÈS, que el sorteig es realitzava per procediment informàtic i el programa estava configurat d’igual manera per a totes les rondes del torneig. 

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del jugador Ramón Verdés, i ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició ja que no s’aprecia cap irregularitat en sorteig efectuat per l’àrbitre del torneig. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 19 de desembre de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició y Disciplina Esportiva de la Federación Catalana d’Escacs, en el seu domicilio habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de gener de 2008 per  conèixer els temes de la seva competència, i


VIST, les actes de la Copa Catalana Fase Territorial de Barcelona que es va disputar el dia 13 de gener de 2008 a les Cotxeres de Sants de Barcelona, on , en cinc de les 9 rondes disputades, el Club de l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear a tres jugadors estrangers d’entre els 4 components de l’equip.

VIST, la carta d’al.legacions del Club Escola d’Escacs de Barcelona.

ATÈS, el que diu el reglament de la Copa Catalana

 

Art. 8 Atès que la Copa Catala és un torneig classificatori per al Campionat Espanya de Primera Divisó,  s’haurà de complir la normativa de la FEDA en matèria d’alineacions referent a la nacionalitat dels jugadors d’aquest campionat.

 

ATÈS, el que diu el reglament de la FEDA (Federación Espanyola de Ajedrez): al qual ens adreça la reglamentació de la Copa Catalana

 

“Artículo 11º. Alineación de jugadores

Deberán alinearse un mínimo de dos jugadores que puedan representar a la FEDA en Competiciones Oficiales Internacionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13. e). del Reglamento General de Competiciones.”

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat per Equips de Catalunya a l’art. 8.6:

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara

que no hi hagi intencionalitat o mala fe.  

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 11

Són infraccions molt greus:

9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 I l’Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Desqualificar l’equip de l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Fase prèvia de la Copa Catalana, ja que va infringir en 5 ocasions la normativa d’alinació d’estrangers en aquesta competició.

 

Pel que fa a les al.legacions efectuades pel club Escola d’Escacs de Barcelona cal dir:

 

Ni el desconeixement de la normativa, ni la bona fe, ni les converses efectuades amb membres de la FCE, un cop comesa la falta,  no poden eximir de la infracció comesa. Tampoc és un eximent que s’hagi publicat a la web de la FCE la classificació tal com la va lliurar l’àrbitre de la competició. La infracció ha quedat demostrada, es tracta d’una falta molt greu i aquest Comitè considera que s’ha de sancionar amb la desqualificació de l’equip.


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.EL COMITÈ DE COMPETICIÓ Y DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE
 

Barcelona, 17 de gener de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 6 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Segona de Barcelona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Sant Cugat B  i el Mollet B 

VIST, la reclamació del C.E. Mollet que al·lega alineació indeguda dels jugadors Gerss i Robledo del Sant Cugat, números 28 i 22 de la llista d’ordre de forces, respectivament. El número 22 va jugar a darrera del 28. 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe. 

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Sant Cugat B per alineació indeguda. 

El resultat final del matx és el següent: 

Sant Cugat B 0 – Mollet B 8 

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat de l’encontre abans de la sanció de 5,5 a 2,5. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 6 de febrer de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de gener de 2008 per  conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’escrit del Club Escacs Cirera on denuncia la no acceptació d’un jugador d’aquest club per jugar dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil.

ATÈS, el que diu el reglament General de Competicions de la FCE

 

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. En el cas de la Federació Catalana a Barcelona, s’haurà de fer aquesta comunicació abans del primer dia feiner desprès d’haver-se jugat l’anterior ronda, fins les 13 hores.

9.3   Un jugador que no es presenti a una ronda en una prova individual serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana.

 

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

És falta molt greu:

Art. 9 L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

La sanció per falta molt greu pot ser:

 

Art. 16 La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit l’esmentada denúncia pels següents motius:

 

La decisió de la Comissió Esportiva de la FCE de no admetre la inscripció d’un jugador del C.E. Cirera per jugar només dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil de Catalunya està justificada i no incompleix cap normativa.

 

  1. En la primera ronda del torneig, el jugador Hèctor Xaubet va perdre per incompareixença. Quan va avisar que no podia jugar ja era massa tard per demanar un bye, el sorteig ja estava fet.

  2. Segons el Reglament de Disciplina Esportiva, la Federació pot desqualificar un jugador d’una Competició oficial si ha comés una incompareixença no justificada i fins i tot obrir-li un expedient per falta molt greu. La retirada d’un jugador quan no es presenta a una ronda, o no vol disputar més del 50% de les partides és una pràctica habitual en els torneigs per edats.

  3. Segons el criteri d’aquest Comitè, la inscripció del jugador Hèctor Xaubet,  no està efectuada per a la finalitat pel qual es disputa el Campionat, que és la classificació per a la Final del Campionat de Catalunya Juvenil. El jugador va demanar disputar només dues rondes del Campionat i renúncia de fet a poder classificar-se.

  4. En cas de disputar el torneig, el jugador podria influir en la classificació d’uns altres jugadors que sí participen per assolir la fita de la classificació.

  5. Les fases prèvies del Campionat Juvenil de Catalunya no és un torneig de promoció. Segons diu el propi club Cirera, el motiu per al qual vol que el seu jugador participi en aquest Campionat és perquè disputi alguna partida, ja que no té moltes ocasions de fer-ho.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.EL COMITÈ DE COMPETICIÓ Y DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

Barcelona, 18 de gener de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 6 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Segona Categoria de Barcelona de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Laetania - Alella i la Colmena B. On hi consta que a un dels jugadors del Laetania li va sonar el mòbil i el va contestar.

 

VIST, les al·legacions del C.E. Laetania, on diu entre altres coses, que la partida en litigi va acabar en taules acordades entre els jugadors Bassas (Laetania) i Esteve (Colmena) i posteriorment la delegada de l’equip de La Colmena va reflectir a l’acta de l’encontre la reclamació.

 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i l’art. 7 del Reglament General de Competicions:

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada, el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1) Advertir al jugador Isidre Bassas  que en cas de reincidència podria ser sancionat amb la pèrdua del punt o la inhabilitació.

2) No modificar el resultat de la partida entre Bassas i Esteve, ja que la reclamació no es va realitzar de la manera reglamentària, d’acord amb l’art. 7 del Reglament General de competicions (no es va reclamar en el moment de l’incident, sinó una vegada finalitzada la partida quan s’havien acordat taules). El jugador de la Colmena no va jugar subcondicione i va pactar taules amb el seu adversari. El resultat del matx, per tant, resta inalterable

 

Laetania – Alella 4 – Colmena B 4

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2008