REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 29/01/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'informe arbitral del Torneig Obert del Catalunya 2014, on l'àrbitre Carlos Gimenez indica que el jugador X.J. va actuar amb comportament inadequat i menyspreu a l’àrbitre principal del Torneig.

VIST, les al•legacions del Sr. X. J., on explica la seva versió dels fets.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:
2. Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

Article 17
Corresponen a les infraccions greus:
a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.


CONSIDERACIONS

La declaració escrita del jugador inculpat no desmenteix la veracitat de la versió arbitral de la que aquest Comitè considera com a prova totalment vàlida de com van succeir realment els fets denunciats.

Es considera com atenuant, la manca d'antecedents del jugador i que el seu comportament no va transcendir per al normal desenvolupament del Campionat que disputava.

RESOLUCIÓ

Imposar una sanció d’un mes d’inhabilitació, per falta greu, al jugador X.J. per ofenses i menyspreu a l’àrbitre del Torneig Obert del Catalunya 2014. Aquesta sanció suposa que el jugador sancionat no pot participar, ni fer la inscripció en oberts o proves oficials i homologades que comencin en el període que va del dia 1 al 30 d'abril de 2015.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel•lació de la Federació Catalana d'Escacs.


Comitè de Competició de la FCE


Barcelona, 30 de gener de 2015