Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST, els requeriments del Comitè Català d'Àrbitres  a J.M i R.C. per enviar informes fora de termini.

VIST, la resposta de J. M. i la manca de resposta de R. C.

ATÈS, el que diu el reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:

7.      La comissió per negligència de les infraccions tipificades pels apartats 14, ....

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

CONSIDERACIONS

En el cas de J. M. es considera una falta lleu ja que no té antecedents i  el període de retard va ser de 12 dies.

En el cas de R. C., es considera una falta greu, ja que aquest àrbitre és reincident, va lliurar l'informe amb 36 dies de retard  i no ha contestat als requeriments del Comitè àrbitral, ni del Comitè de Competició de la FCE.

Per la present resolució s’acorda: 

1. Sancionar amb 35€ de multa a J. M. per presentar un informe arbitral fora de termini.

2. Sancionar amb 35€ de multa a R. C. per presentar un informe arbitral fora de termini.

3. Atesa la reiteració i la manifesta  negligència en l'exercici de les seves funcions arbitrals, sancionar R. C. amb 6 mesos d'inhabilitació sense poder arbitrar, fins al dia 19 d'agost de 2015.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 19  de febrer de 2015