REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 4 de la Lliga Catalana de la temporada 2015:

Incompareixences i retirades: Caldenc, Reus Deportiu, Franqueses B (retirat), GEVA-CEA B (retirat), Ateneu Colón C,  i Comtal F.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. Els equips que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda:

Imposar la multa establerta a l’article 11.7 del doble de la inscripció de la Lliga Catalana al equips dels clubs: Caldenc, Franqueses B (retirat), GEVA-CEA B (retirat), Ateneu Colón C, i Comtal F.

Aquest Comitè considera d’especial gravetat la incompareixença de l’equip del Reus Deportiu de Primera Divisió, ja que aquest club milita a una categoria d'àmbit Català i, a més, disposa de suficients jugadors per poder presentar-se a l’encontre tot i que no poguessin jugar tots els titulars de l’equip o encara que l'equip no estigués complet. Per això i llegides les al·legacions del C.E Reus Deportiu que diu que la incompareixença va ser causada per una manca de jugadors;  se li sanciona amb 6 vegades el preu de la inscripció al Campionat, i amb un punt menys en la classificació del seu grup, al marge de la pèrdua del partit al qual no es va presentar. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 19 de febrer de 2015