El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició en relació a la incompareixença del Club Reus Deportiu en el seu partit contra el club Olot a la ronda 4 de la Primera Divisió de la Lliga Catalana 2015.

VIST, l’escrit d’apel.lació del club Reus Deportiu, on indiquen el problemes del club per formar equip la ronda 4 de la Lliga Catalana.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:


11.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. Els equips que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè d'Apel.lació de la FCE creu que el Comitè de Competició ja ha tingut en compte els possibles atenuants que exposa el Reus Deportiu en les seves al.legacions i que la sanció s'ajusta a dret i no cal modificar-la.


RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.


Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.
Comitè de Competició de la FCE

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 25 de febrer de 2015