REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05/03/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'informe de les incidències esdevingudes el passat 7 de febrer, en la fase prèvia Bages – Berguedà 2015 del Campionat de Catalunya d'Edats individual, on el delegat J.C. V. va desobeir les ordres arbitrals, i li va dir a una jugadora menor d'edat que havia d'abandonar la partida en una posició amb avantatge.

VIST, les al•legacions del Sr. J.C.V., on explica la seva versió dels fets.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:
Article 11
Són infraccions molt greus:
4. La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades de jutges, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives.
5. Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.
2. Corresponen a les infraccions molt greus:
d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

CONSIDERACIONS

El delegat J.C. V. es va negar a retornar una llista de resultats a l' àrbitre del torneig, en el moment que se li va demanar. I això es considera desobeir les ordres de l'autoritat esportiva.
El delegat J.C.V. va abusar de la seva autoritat davant una menor indicant-li que havia d'abandonar una partida en posició guanyada.
El delegat J.C. V. va predeterminar un resultat que ell considera que s'havia de produir i li va indicar a una jugadora menor d'edat, durant el transcurs de la partida, que havia d'abandonar en posició guanyadora.
Per tots aquest motius es considera que el delegat J. C. V. va cometre infraccions molt greus tipificades al reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s'acorda:

Imposar una sanció de tres anys d’inhabilitació, com a Delegat en qualsevol Campionat oficial o homologat d'escacs, per falta molt greu, al Delegat J.C.V per abús d'autoritat, predeterminació de resultats i desobediència a l'autoritat esportiva. La sanció també comporta que aquesta persona no pot accedir als recintes de competició on es disputin Campionats per a jugadors menors d'edat durant els propers tres anys. La sanció comença el dia 5 de març de 2015 i finalitzarà el 5 de març de 2018.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel•lació de la Federació Catalana d'Escacs.


Comitè de Competició de la FCE


Barcelona, 5 de març de 2015