REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'acta del partit Espluguenc -  Viladecans de la ronda 9 de la Lliga Catalana a la categoria primera de Barcelona, on el jugador,M.C., va avisar al seu company d'equip que havia de prémer el rellotge.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels escacs de la FIDE:

11.3 a. Durant la partida està prohibit que els jugadores facin ús de qualsevol tipus de notes, fonts d' informació o consells...

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 18
Son infraccions lleus:
4. L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.
Corresponen a les infraccions lleus:
a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre partits.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Sancionar a dos partits d'inhabilitació al jugador del Viladecans, M.C., per ajudar a un jugador del seu equip, avisant-li que havia de prémer el rellotge. Aquests dos partits s'hauran de complir a les rondes 1 i 2 de la Lliga Catalana d'Escacs 2016.

ANNEX: També podrà complir la sanció durant les Finals Catalanes en les rondes que jugui el seu club.

En cas de reincidència la falta es consideraria greu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE
Barcelona, 24 de març de 2015