VIST, La reclamació del jugador Marc Capellades Subirana que denúncia, com a participant, que l’Obert Internacional de Montcada 2014 va modificar les bases del Torneig fora de termini i sense avisar de manera fefaent a tots els participants. En concret s’havia modificat la manera de fer els emparellaments amb un mètode anomentat “suis accelerrat”.

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 24 de juliol  de 2014, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, La reclamació del jugador Marc Capellades Subirana que denúncia, com a participant, que l’Obert Internacional de Montcada 2014 va modificar les bases del Torneig fora de termini i sense avisar de manera fefaent a tots els participants. En concret s’havia modificat la manera de fer els emparellaments amb un mètode anomentat “suis accelerrat”.

VIST, l’informe de l’organització del Torneig.

ATÈS, el que diu la normativa del Circuit Català al qual pertany l’Obert Internacional de Montcada.

Punt 13 del Reglament:

13. Presentar la confirmació de la convocatòria, reglament, bases i premis amb una antelació mínima de 60 dies abans de l’inici de la competició.

ATÈS. El que diu la normativa de la Federació Internacional:

C.04.2 General handling rules for Swiss Tournaments: A3:

Accelerated methods are acceptable if they were announced in advance by the organizer and are not biased in favour of any player.

“Els mètodes accelerats són acceptats si són anunciats de manera anticipada por el organizadors y no dan preferencia a cap jugador”

CONSIDERACIONS

La modificació de les bases del Torneig Internacional de Montcada 2014 no van ser notificades amb el termini reglamentari de 60 dies.

Tampoc els organitzadors van tenir cura d’avisar i comprovar que tots els jugadors estaven degudament informats d’un canvi reglamentari que els podia afectar.

Fins i tot en el facebook del club Montcada figurava durant la disputa del torneig les bases no modificades.

Per tant, aquest Comitè ha de donar la raó al jugador reclamant Marc Capellades ja que la seva queixa està fonamentada i s’ajusta a la normativa vigent.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Admetre i donar la raó a la reclamació del jugador Marc Capellades.

Advertir al Club Montcada, organitzador de la prova, que les modificacions reglamentàries s’han d’efectuar amb un mínim de 60 dies d’avançament i tenir especial cura perquè tots els jugadors inscrits als torneigs estiguin degudament informats. En cas de reincidència el club podria ser sancionat. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 24 de juliol de 2014