VIST, les reclamacions diversos Torneigs on el jugador Antonio Fábregas Fontanet no va comparèixer sense justificació alguna.

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 24 de juliol  de 2014, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, les reclamacions diversos Torneigs on el jugador Antonio Fábregas Fontanet no va comparèixer sense justificació alguna.

VIST,  la no presentació del jugador Antonio Fábregas a alguna de les rondes del torneig disputats durant el 2013 i 2014, (un total de 12 incompareixences en 9 competicions) entre ells els següents torneigs: Barri Gótic, Ideal Clavé, Guinardó, Equips, Tupinamba, Sant Boi Memorial Chalmeta, Memorial Lorente, Internacional Vila de Sitges. 

VIST, les al·legacions efectuades pel jugador, on diu que és un problema merament econòmic. 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

- La multa de fins a 1.200 €. 

CONSIDERACIONS

Durant les darreres temporades el jugador Antonio Fábregas ha incomparegut de manera reiterada i sense cap justificació en diverses competicions. Les seves al·legacions on diu que és un problema estrictament econòmic no se sustenta ja que les incompareixences no ha estat només en les primeres rondes dels torneigs sinó també durant les competicions que ja tenia pagades.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

Sancionar el jugador Antonio Fabregas:

a) A una multa de 150€.

b) Inhabilitació durant la temporada 2014.

 Recordar també al Sr. Antonio Fábregas Fontanet que en cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat. També indicar que fins que no faci efectiva la multa, no podrà tramitar llicència per la Federació Catalana d’Escacs. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 24 de juliol de 2014