VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE 12/2014 de 3 de juliol, referent a l'expulsió del jugador R. S. del XVI Obert del Foment I el recurs del jugador. REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE de 3 de juliol, referent a l'expulsió del jugador R. S. del XVI Obert del Foment.

VIST, el recurs del jugador.

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva al seu art. 9c:

"Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions que garanteixin el respecte del tràmit d’audiència dels interessats".

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè no considera provat el motiu pel qual l'àrbitre del Torneig i la Comissió organitzadora van expulsar el jugador. Per la qual cosa la sanció no va estar justificada d'acord amb la reglamentació vigent.

També considera aquest Comitè que tant l'àrbitre principal, com els membres de l'equip organitzatiu del Torneig van cometre una falta en expulsar el jugador del Torneig sense donar-li audiència (art. 9c del Reglament de Disciplina Esportiva).

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Amonestar l'àrbitre principal i als membres de la comissió organitzadora del Torneig del Foment Martinenc, que va sancionar el jugador de manera greu amb la seva expulsió sense donar-li la possibilitat de defensar-se. Els drets del jugador no van ser respectats.

Pel que fa a la resta del contingut de la resolució del Comitè de Competició queda ratificada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 1 d'octubre de 2014