Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, a la seva seu habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, per tractar el següent assumpte:

POSSIBLE DESQUALIFICACIÓ DEL JUGADOR JOSE ANTONIO FLORES MENDOZA, DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT CATALÀ, EN EL SEU TRAM "D".

ANTECEDENTS DE FET:

Primer.- El Comitè de Competició va rebre de la Federació Catalana d'Escacs el següent escrit, el qual es reprodueix a continuació:

AL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Atès la normativa del Circuit Català que indica que:“És penalitzarà amb l'exclusió dels premis del Circuit estar jugant dos torneigs a l'hora amb coincidència total o parcialment de dates i horaris de joc o abandonar un torneig per jugar-ne un altre amb coincidència de dates”.

Atès que el jugador José Antonio Flores Mendoza va participar a l'Obert de Sabadell, va jugar la primera partida i ja no es va presentar a la segona ronda, per la qual cosa va ser eliminat del torneig.

Atès que el jugador José Antonio Flores Mendoza va participar a l'Obert de Santpedor.

Atès que els Torneigs de Sabadell (del 2 al 10 de setembre) i Santpedor (7 de setembre) coincidien en dates i horaris

La Federació Catalana d'Escacs denúncia aquesta irregularitat al Comitè de Competició i demana si procedeix la desqualificació del jugador José Antonio Flores Mendoza de la classificació del Circuit (Tram D).

Atentament,


Segon.- Traslladada la denúncia i sol•licitades les al•legacions al jugador Flores, aquest les formula en els següents termes:

a) La retirada de Sabadell va ser deguda a l'entrada en coma i defunció d'una tia seva, familiar entranyable que l' havia criat i aquestes circumstàncies li van afectar anímicament.

b) Quan després d'uns dies va decidir jugar a Santpedor, no ho va fer amb ànim especulatiu quant a la classificació del Circuit, era ja virtual i matemàticament primer classificat en el Tram “D” del *Circuit, amb independència de qualsevol resultat esportiu que es produís.

Tercer.- Personat el Sr. Flores a la seu de la FCE, va aportar prova documental que confirmava la veracitat quant a la malaltia i defunció de la seva tia, que al•legava en el seu escrit.

A la vista dels antecedents relatats es planteja a aquest Comitè el següent:

– Si la retirada del jugador Flores del Torneig de Sabadell i posterior participació en el Torneig de Santpedor, en les circumstàncies relatades, troba cabuda en la penalització -2)- del Reglament del Circuit Català any 2.014, que diu:

“És penalitzarà amb l'exclusió dels premis del Circuit..."

-2) Abandonar un torneig per jugar-ne un altre amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d'altres torneigs sempre que no rebin byes compensats.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè entén que no existeix causa objecte de sanció en els fets relatats, ja que la retirada del jugador Flores del Torneig de Sabadell, que va tenir efecte a partir de la incompareixença en la segona ronda disputada el 3 de setembre, va esdevenir documentalment justificada. La seva posterior participació el 7 de setembre en el Torneig de Santpedor no cal interpretar-la amb finalitats especulatives atès que els resultats que esdevinguessin no podrien alterar la seva situació de primer classificat en el grup D del Circuit.

Per tot això, aquest Comitè de Competició, contestant la denúncia formulada per la Federació Catalana d'Escacs, acorda que no hi ha causa de penalització pel comportament del jugador José Antonio Flores Mendoza, resolent la procedència i validesa de la classificació final del Tram “D” del Circuit Català 2014, en què consta com a primer classificat José Antonio Flores Mendoza.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel•lació de la Federació Catalana d'Escacs.

EL COMITÈ DE CONPETICIÓ

Barcelona, 6 de novembre de 2014