REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club Escacs Llinars on indica que el jugador 5339 del Club Rubinenca va insultar i va tenir un comportament inadequat, només per demanar-li el seu adversari que apuntés les jugades.

VIST, la declaració escrita del jugador denunciat i del Club Rubinenca i la seva versió dels fets on es neguen els insults i afirma que alguns jugadors del Llinars van intimidar el jugador denunciat i per això el jugador del Rubí es va alterar i va cridar. El jugador denunciat del Rubí afirma que tenia una sèrie de jugades apuntades per avançat, ja que es tractava d'una seqüència forçada.

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE:

10.5 Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

Lleis dels Escacs de la FIDE:

Artículo 8: La anotación de los movimientos

8.1a.

En el transcurso de la partida cada jugador está obligado a anotar sus propios movimientos y las de su adversario en la forma correcta, movimiento tras movimiento, de forma tan clara y legible como sea posible, en anotación algebraica (ver Apéndice C), en la planilla prescrita para la competición. Está prohibido anotar los movimientos antes de realizarlos, excepto cuando el jugador esté reclamando tablas según los artículos 9.2, 9.3 o aplazando la partida según el Apéndice E.1.a

El Reglament Disciplinari de la FCE

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

CONSIDERACIONS

Les versions d'ambdós clubs són contradictòries i no es pot determinar fefaentment si va existir algun fet punible, com podrien ser els insults o la intimidació.

El jugador 5339 indica en el seu escrit d'al.legacions que va apuntar a la seva planilla diverses jugades en avançat, quan aquest fet està prohibit per les Lleis dels Escacs de la FIDE.

Aquest Comitè també vol aclarir que si es fa una denúncia d'un partit de Lliga, el procediment correcte és que els dos delegats escriguin a l'acta del partit els fets detallats. Només de manera extraordinària, o per aportar noves proves, es poden fer afegits a l'acta en un període de 48 hores un cop finalitzat el partit.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Arxivar la denúncia per insults contra el jugador 5339 del Club Rubinenca, ja que no hi ha proves inequívoques per a la seva inculpació.

Advertir el jugador 5339 de la Rubinenca que no pot apuntar les jugades abans de fer-les sobre el tauler, ja que està prohibit per les Lleis dels Escacs de la FIDE. Advertir també  que no es pot cridar durant una partida d'escacs, ja que això impedeix el normal desnvolupament del partit molestant la resta de participants i per tant pot  ser motiu de sanció.

Per últim, cal deixar constància, que insultar, intimidar i ofendre àrbitres o jugadors es considera un falta greu i pot tenir conseqüències disciplinàries.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 21 de març de 2016