REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  que la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs ha posat en coneixement d'aquest Comitè les pressumptes amenaces telefòniques de l’àrbitre amb codi de jugador 2658.

VIST, la denúncia de l’esmentat àrbitre en contra de la Junta Directiva de la Federació perquè diu patir un veto arbitral per part del Delegat de Tarragona i maltractament psicològic per part de la Junta Directiva de la Federació.

ANTECEDENTS

L’àrbitre amb codi de jugador 2658 ha denunciat de manera reiterada que no se li donin proves oficials de la Federació per arbitrar. Així mateix es queixa de què ha demanat una entrevista amb el president de la Federació que no ha estat atesa.

El responsable del Comitè Català d’Àrbitres va tenir una entrevista amb l’àrbitre denunciat en nom de la Junta Directiva de la Federació. Posteriorment la Federació va oferir un dia i una hora per tenir l’entrevista (el 21 de març de 2016) però es va declinar. Posteriorment l’àrbitre denunciant va proposar que fos el president de la Federació qui es desplacés a Montblanc per parlar amb ell, proposta que no es va considerar pertinent.

L’àrbitre amb codi de jugador 2658 va realitzar una trucada telefònica a la Federació en data 08/05/2016 en la qual va dir a un empleat, segons paraules textuals de l’àrbitre:

“Li vaig dir (a l’empleat de la FCE) que ja només em quedaven alguna d'aquestes tres solucions possibles per a que em comencessin a fer cas:

a) Esbombar-ho tot a la premsa i que sortís tot aquest escàndol als diaris.

b) Desplaçar-me a alguna prova de la FCE, per exemple a la que s'està disputant actualment, i potser agafar pel coll a algú.

c) Començar a moure els meus contactes polítics per a que, si tots anem amb mala llet com ho està fent el delegat territorial de Tarragona i la FCE, algú els fes veure que es poden ralentitzar les subvencions però mai que es perdin.”

L’àrbitre amb codi de jugador 2658 també ha denunciat per les xarxes socials les actuacions de membres de la Junta Directiva de la Federació.

FONAMENTS DE DRET

Dintre de les funcions del Comitè Català d’Àrbitres està les designacions arbitrals, però la darrera decisió depèn del Delegat Federatiu del Torneig Oficial o del Director del torneig.

Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs

Article 7è.-  COMPETÈNCIES TÈCNICO-ORGANITZATIVES.

h).- Designar els àrbitres en les competicions oficials de l’àmbit nacional de Catalunya sota aprovació del delegat federatiu.

i).- Designar els àrbitres per les proves o campionats en els que la FCE hi tingui competències amb el vistiplau del Director del torneig.

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Article 171.- Són obligacions dels i de les àrbitres:

b) Sotmetre's a la disciplina de la Federació Catalana d’Escacs, tot acatant els acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives competències

CONSIDERACIONS

La Federació ha atès les demandes de diàleg de l’àrbitre amb codi de jugador 2658, primer amb l’entrevista, ja celebrada amb el responsable del Comitè Català d’Àrbitres, i segon, oferint-li dia i hora en la seu de la Federació per parlar-ne.

La Federació no té l’obligació de licitar les proves oficials, tot i que ho fa de manera habitual.

Aquest Comitè no veu cap maltractament psicològic per part de la Junta Directiva de la FCE, ni del Delegat de Tarragona. En tot cas seria el Delegat de Tarragona el que està rebent pressions no justificades i totalment improcedents per part de l’àrbitre amb codi de jugador 2658, comentaris del tipus que “ha adulterat la Lliga Catalana”.

No existeix cap normativa en la que el Comitè Català d’Àrbitres estigui obligat a fer rotacions arbitrals i designar determinats àrbitres. El Comitè d’Àrbitres designa l’àrbitre que considera millor per a cada prova oficial de la Federació, segons el seu criteri. A més, la darrera decisió sobre la designació d’un àrbitre en una prova oficial recau sobre el Delegat Federatiu o Director del Campionat.

Aquest Comitè entén que les paraules telefòniques de l’àrbitre amb codi de jugador 2658, són fruit del seu estat d’ànim i no es poden considerar estrictament com amenaces, doncs entén que van ser formulades des d’un estat d’ànim alterat, i que no pretenien significar una voluntat seriosa de acompliment. Però tot i no ser considerades com amenaces d’agressions físiques, amb la gravetat que això comportaria, sí que es considera com una conducta inadequada pel contingut agressiu de les seves declaracions telefòniques, i més si tenim en compte que, com a àrbitre, hauria de saber controlar la seva conducta en moment de tensió, com es poden produir en el desenvolupament de l’exercici de la seva tasca professional durant les partides.

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. No admetre a tràmit la denúncia en contra de la Junta Directiva de la FCE, ni del Delegat de Tarragona, ni dels empleats de la Federació, ja que no hi ha cap base reglamentària per fer-ho.
  2. Advertir l’àrbitre amb codi de jugador 2658, que no pot fer aquests tipus d’afirmacions, com la trucada telefònica que va realitzar a la Federació, amb contingut agressiu i to amenaçador. Tampoc pot continuar la persecució a la que té sotmès al Delegat de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs amb desqualificacions gratuïtes contra la seva persona.

En cas de reincidència en aquests comportaments, aquest Comitè podria prendre mesures sancionadores contra l’esmentat àrbitre.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 26 de maig de 2016