REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de la Federació Catalana d’Escacs en relació als jugadors de codi 13670 i 21356, per indicis de predeterminació de resultats durant la darrera avaluació FIDE.

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Article 66

En qualsevol moment del procediment l’òrgan competent per a iniciar l’expedient pot adoptar, mitjançant acord motivat, que s’ha de notificar als interessats, les mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que hi pugui recaure.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay .

Tercer: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils els jugadors de codi  13670 i 21356  efectuïn per escrit al·legacions o aporti les proves que consideri oportunes  a la Federació Catalana d’Escacs en relació als fets imputats.

Quart: Com a mesura cautelar, i per tal de no perjudicar a tercers jugadors, només es permetrà la participació dels esmentats jugadors, en grups A dels torneigs oficials o homologats per la Federació Catalana d’Escacs, fins que no quedi resolt  aquest expedient.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 1 de juliol de 2016