El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, 

 

VIST,  l’informe arbitral del Torneig de Sants 2016, i de les denúncies dels pares dels menors implicats en aquest assumpte.

VIST, el recurs d'apel.lació del jugador de codi 4380.

VIST, la resolució del Comitè de Competició FCE 15/2016.

ANTECEDENTS

Durant el Torneig de Sants 2016 es van produir dos incidents en els quals va intervenir el jugador de codi de llicència 4380, a les rondes 1 i 3. Els jugadors adversaris, que eren jugadors infantils (un nen i una nena), van denunciar, representants pels seus pares pel comportament inadequat del jugador de llicència 4380. Un dels àrbitres del torneig va presenciar els fets i coincideix en la versió de la reclamació dels jugadors i els seus pares.

 

FONAMENTS DE DRET

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

 

Article 12

Són infraccions greus:

1.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

 

Article 16

2. Corresponen a les infraccions greus:

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

El reglament de la FIDE, Lleis dels Escacs:

Article 11: La conducta dels jugadors 

 

11.1 Els jugadors no actuaran de manera que deshonrin el joc dels escacs.

11.5 Està prohibit distreure o molestar a l'adversari de qualsevol manera. Això inclou reclamacions o ofertes de taules improcedents o la introducció d'una font de soroll a la zona de joc.

 

CONSIDERACIONS

 

El recorrent al.lega:

  1. Que les frases utilitzades pel jugador inculpat no es poden considerar com insults, ni ofenses, i cita: “No et motivis”, “Anda que tu”, “T’has trobat mig punt”, però hi ha d’altres que no cita i que també van ser pronunciades com ara, “Eres un trasto”, “Estas perdido, deberías abandonar”, “No deberías estar jugando”. Tot això en veu alta i amb gestos despectius al final de partida, en la qual, en comptes de donar la ma a l’adversari, llença la planilla a l’adversari. Tot aquest comportament d’un adult cap a un nen ha estat considerat com ofensiu i intimidatori per part del Comitè de Competició de la FCE.

La Reglamentació de la Federació Internacional no només prohibeix molestar l’adversari sinó que obliga a comportar-se de manera ètica i dignificar els escacs.

10. Codi Ètic de la FIDE Aprovat per l'Assemblea General de 1989. Modificat pel Consell Presidencial de 1996, segons l'Assemblea General de 1996.

Diu a la seva introducció:

 

1. El joc i el concepte d'escacs, es basa en el supòsit que tota persona involucrada compleixi amb les regles establertes i sigui conscient de la gran importància del joc net i l'esportivitat.

 

 

Estem clarament davant de la vulneració d’un dels supòsits que contempla aquest codi ètic en el seu punt 2.2.4:

 

“No complir les normes de cortesia i etiqueta en el joc dels escacs. La mala conducta de caràcter personal que generalment es inacceptable per als estàndards socials normals”.

 

  1.  El recurrent al·lega que un dels adversaris del jugador inculpat va infringir l’article 11.5 de les Lleis dels Escacs de la FIDE, però això només seria cert si hagués cridat l’àrbitre i aquest hagués estimat que la petició de taules no era procedent. El fet de demanar taules és un fet totalment legal i habitual en una partida d’escacs.
  2. Si bé és cert que el terme reiteració implica de manera literal en la Reglamentació Disciplinaria que el jugador ha estat sancionat anteriorment, el Comitè de Competició explica a la mateixa resolució que ha utilitzat aquest terme per indicar que el jugador inculpat va actuar de la mateixa manera inadequada en dues ocasions durant un mateix torneig. O sigui que no va ser fruit d’un moment de tensió en que va perdre els nervis, sinó que va tenir un mal comportament en dues ocasions, de la mateixa manera, la qual cosa faria pensar que podria ser un comportament no casual.
  3. L’informe arbitral indica que el jugador inculpat, no només va molestar al seu adversari, sinó que va parlar en veu alta un cop acabada la partida molestant a la resta de jugadors, i que el comportament inadequat ho va fer davant del pare del nen que no va intervenir en aquell moment, però si posteriorment amb la queixa a l’àrbitre i posterior denúncia per escrit. L’àrbitre principal indica que quan va arribar a la partida els pares dels nens implicats li van indicar que volien fer una denúncia.L’àrbitre principal amb el seu informe indica: “l’actitud del jugador T.M, J. no pot ser permesa, i  ha de ser sancionat d’alguna forma d’acord amb les Lleis dels Escacs de la FIDE.
  1. Encara que el jugador inculpat no reconegui que es va alterar, tots els testimonis coincideixen que va perdre el nervis i per això va cridar i va tenir un comportament despectiu cap els seus rivals.
  2. En relació a la protecció dels menors, tot i que no estigui especificat al Reglament de Disciplina de la Federació, les Lleis de rang superior obliguen a les Institucions a protegir els menors: “La Constitució Espanyola estableix en el seu article 39 l'obligació dels poders públics d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i especialment dels menors d'edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets”.
  3. En relació a la instrucció de l’expedient, tot i que no es va comunicar a l’inculpat el nom de l’instructor i el secretari, no creiem que això hagi vulnerat el dret de defensa del jugador sancionat.

 

RESOLUCIÓ

 

Queda demostrat, per les denúncies, testimonis i els informes arbitrals que el jugador de codi 4380 va tenir un comportament inadequat davant dos jugadors menors d’edat als qual va intentar intimidar i va ofendre. La gradació de la sanció que en primera instància correspon al Comitè de Competició és a criteri d’aquest Comitè d’Apel.lació correcta  i d’acord a dret.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

 

Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2016