REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 25 d’octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la reclamació del jugador de codi 3689, on diu que el jugador de codi 13834 es va negar a donar-li la ma al començament de la partida. El jugador reclamant considera que és una falta de respecte.

 

VIST,  l’informe arbitral, on indica que va advertir el jugador que era una falta d’esportivitat no donar la ma al seu adversari.

 

VIST,  les al·legacions efectuades pel jugador denunciat.

 

FONAMENTS DE DRET

 

ATES, el que diuen Les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

Article 11: La conducta dels jugadors 11.1 Els jugadors no actuaran de manera que deshonrin el joc dels escacs.

 

10. Codi Ètic de la FIDE Aprovat per l'Assemblea General de 1989. Modificat pel Consell Presidencial de 1996, segons l'Assemblea General de 1996.

 

1. Introducció

1.1 El joc i el concepte d'escacs, es basa en la suposició que tota persona involucrada compleixi amb les regles establertes i sigui conscient de la gran importància del joc net i l'esportivitat.

 

2.2.4 No complir les normes de cortesia i etiqueta en el joc dels escacs. La mala conducta de caràcter personal que generalment és inacceptable per als estàndards socials normals.

 

3. Incompliments Ètics

 

3.2 Qualsevol que actuï en contra d'aquest codi pot ser exclòs de la participació en tots els tornejos de la FIDE o de determinats tipus de tornejos durant un període de fins a 3 anys. La sanció variarà en funció del tipus d'infracció, així com per a la recurrència de les mateixes.

 

CONSIDERACIONS

 

Aquest Comitè considera que un jugador que es nega a donar la ma al seu adversari està violant el codi ètic de la FIDE, ja que deixa de complir les normes de cortesia del joc dels escacs.

 

Aquest Comitè no accepta el motiu que al·lega el jugador denunciat per deixar de donar la ma al seu adversari, ja que no guarda cap relació amb ell. 

 

Per últim, indicar que el joc dels escacs perd gran part del seu sentit quan es perden les formes i més quan es tracta de jugadors no professionals que disputen competicions prioritàriament per fruir del joc.

 

RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

 

Advertir al jugador  de codi 13834 que si continua amb la seva negativa de donar la ma al jugador de codi 3689, o d’altres jugadors, podria ser sancionat per incomplir el codi ètic de la FIDE.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2016