El Comitè d'Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la següent resolució:

VIST, la reclamació del jugador de codi 4148, on demana el punt de la partida disputada al Campionat de Catalunya de partides ràpides, perquè el seu adversari no va reclamar una jugada il·legal que ell havia comès. 

VIST,  l’informe arbitral, on indica que l’àrbitre va donar la partida per perduda al jugador reclamant, perquè va reconèixer que havia fet una jugada il·legal.

VIST, l’informe del Comitè Català d’Àrbitres davant la petició del Comitè de Competició de la FCE.

VIST,  les al·legacions efectuades pel jugador reclamant.

VIST, l’escrit d’al·legacions del jugador de codi 23570, que no està d’acord amb la resolució del Comitè de Competició perquè creu que ha estat l’únic perjudicat en aquest assumpte.

ANTECEDENTS

Durant el Campionat de partides ràpides per Equips disputat durant la Festa Catalana dels Escacs a Mollet, el jugador de codi 4148 va realitzar una jugada il·legal. El seu adversari no es va adonar i va completar una jugada sense efectuar cap reclamació. El jugador que havia comès la jugada il·legal va reclamar el punt de la partida perquè el seu adversari no havia efectuat la reclamació. L’àrbitre del Torneig va donar la partida perduda al jugador reclamant al·legant que havia reconegut que havia fet una jugada il·legal i que tanmateix el seu adversari no havia comés cap jugada il·legal.

 FONAMENTS DE DRET

 ATES, el que diuen Les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 EXTRACTE DE LES LLEIS DELS ESCACS. APÈNDIX ESCACS RÀPIDS

A.3. S’aplicaran les Regles de Competició si:

[...]

A.4. Altrament, s’aplicarà el següent:

b. Es considera que s’ha completat una jugada il·legal quan s’ha posat en marxa el rellotge de l’adversari. Si l’àrbitre ho observa declararà la partida perduda al jugador, sempre i quan l’adversari no hagi fet el següent moviment. […] Si l’adversari no reclama i l’àrbitre no intervé, la jugada il·legal es mantindrà al tauler i la partida continuarà. Quan l’adversari fa la següent jugada, la jugada il·legal no pot ser corregida excepte si això és acordat pels jugadors sense la intervenció de l’àrbitre.

CONSIDERACIONS

El jugador de codi 23570 al·lega:

a) Que el jugador amb codi 4158 durant la partida fa una reclamació incorrecta, que frega l’antiesportivitat, i la resolució l’afavoreix anul·lant el resultat.

b) Que l’àrbitre principal que demostra no conèixer el reglament no rep cap tipus d’advertiment.

c) Que el jugador  recurrent amb codi 23570 que va procedir en tot moment d’acord amb el reglament (cridant a l’àrbitre i acceptant la seva resolució), i que tenia millor posició i que és l’únic perjudicat al no guanyar els punts d’Elo que li correspondrien.

El recurrent demana el punt de la partida i que l’àrbitre sigui advertit del perjudici que va ocasionar.

Referent al punt a), cal dir que els jugadors sempre tenen dret a reclamar i que és l’àrbitre qui decideix, en primera instància, si la reclamació és o no correcta.

Referent al punt b), els Comitès de Competició i Disciplinaris habitualment sancionen o fan advertiments als àrbitres a instància del Comitè Català d’Àrbitres que informen si ha hagut negligència arbitral i si aquesta ha de ser sancionada. El Comitè d’Àrbitres fa requeriments quan considera que aquests no han actuat correctament, però aquests requeriments no són públics.

Referent al punt  c), cap dels dos jugadors va infringir el reglament i el fet d’estar en millor posició per part d’un dels dos adversaris no és motiu perquè l’àrbitre no permetés continuar la partida.

El fons de la qüestió és que la partida havia d’haver continuat, d’acord amb el Reglament vigent i, per tant, és lògica i coherent la resolució del Comitè de Competició anul·lant aquesta partida. L’error arbitral, amb l’adjudicació del punt al recurrent, no pot ser validat per aquest Comitè, ja que seria validar una actuació fora del reglament.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

Ratificar la resolució presa per part del Comitè de Competició.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 02 de novembre de 2016