COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pels clubs Gran Penya de Vilanova i La Lira, on demanen un intercanvi de Grups entre aquests equips a la Segona Divisió Catalana de la Lliga 2018.

VIST, l’informe de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

ANTECEDENTS

Els clubs La Lira i la Gran Penya, van realitzar una proposta a l’Assemblea de Clubs on demanaven un intercanvi dels seus equips entre els grups 3 al 4  de la Segona Divisió de la Lliga Catalana. La Lira, que per sorteig, va ser inclosa al Grup 4 demana ocupar la plaça de la Gran Penya al grup 3 i la Gran Penya passaria a Grup 4. La Junta Directiva de la FCE no va acceptar la proposta de la Lira i Gran Penya i va indicar aquests clubs que podien canalitzar la seva petició amb una reclamació al Comitè de Competició.

Els clubs de la Lira i la Gran Penya al·leguen que la Federació no ha complert la reglamentació perquè no han tingut en compte el criteri de proximitat geogràfica. A més al·leguen que aquest canvi beneficiaria a la majoria dels equips, pel que fa als desplaçaments.

FONAMENTS DE DRET

La Reglamentació de la Federació Catalana d’Escacs diu:

Article 10

10.1 Els  equips que baixin de Primera Divisió seran distribuïts de forma raonada i equitativament entre els quatre grups de Segona Divisió, segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

10.4 A les tres Divisions Catalanes, el sorteig serà públic. En el cas de la Segona Divisió la distribució serà geogràfica i d’acord amb el que indica l’art. 10.1. A la Divisió d'Honor i Primera Categoria no podran coincidir dos equips del mateix club en un mateix grup.

CONSIDERACIONS

Els equips de Segona Divisió de la Lira i la Gran Penya eren equips que havien baixat de la Primera Divisió i per tant la seva distribució havia de realitzar-se de “forma raonada i equitativament, segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE”. El criteri de la Comissió Esportiva va ser el següent:

  1. Condicionar que en un mateix grup de Segona Divisió, no podien haver-hi més de dos equips descendits de la Primera Divisió.  (Criteri esportiu)
  2. Que l’equip del Club d’Escacs Tarragona estaria al grup IV, on estaven encabits els equips de la seva Delegació Territorial.  (Criteri de proximitat geogràfica)
  3. Que els equips de Vilafranca i Gran Penya no podien  estar al grup I de la zona de Girona. (Criteri de proximitat geogràfica)

Tenint en compte aquests tres primers criteris es va realitzar un sorteig públic, on es van explicar tots aquests condicionants i  on La Lira va ser enquadrat al grup IV i la Gran Penya al grup III.

Cal indicar que, en la formació de grups de Segona Divisió, no només es considera la proximitat geogràfica, sinó que l’article 10.1 fa referència a criteris esportius, quan indica que els equips que baixen de la Primera Divisió (el caps de sèrie, teòrics més forts) ha de ser distribuïts de “forma raonada i equitativa”. No tindria sentit, des del punt de vista esportiu, adjudicar dos caps de sèrie fixos al grup IV quan aquest grup té la possibilitat per sorteig de tenir un sol cap de sèrie.  Per tant, els equips de la Gran Penya o Vilafranca, que per proximitat podrien estar al grup IV, per criteri esportiu era més equitatiu fer-ho per sorteig, tal com va determinar la Comissió Esportiva.

Per modificar una distribució de grups, realitzada per sorteig, no és suficient amb al·legar que aquest canvi beneficiaria la majoria d’equips. El fet de realitzar un sorteig suposa admetre i sotmetre’s als factors aleatoris de qualsevol sorteig i no tindria cap sentit si posteriorment és modificat. Qualsevol canvi “a posteriori” del sorteig pot perjudicar, ni que sigui un dels equips participants.

Aquest Comitè considera que els criteris per adjudicar grup als clubs recurrents de la Lira i la Gran Penya s’han ajustat a la reglamentació actual vigent. Actualment la Comissió Esportiva és la que estableix els criteris i té la potestat de posar els condicionats al sorteig que considera més justos per a la majoria dels participants i això ho ha fet, en el cas que ens ocupa, de manera reglamentària.

És cert que aquesta reglamentació podria ser modificada i segurament millorada, però això ja no es una tasca que correspongui a aquest Comitè. Els clubs recurrents tenen la possibilitat de fer propostes de modificació del Reglament per intentar millorar l’actual articulat referent al sorteig i formació de grups de Segona Divisió.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

No admetre la petició dels Clubs La Lira i la Gran Penya,  ja que la Federació Catalana d’Escacs ha actuat d’acord amb la Reglamentació vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 13 de desembre de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva