COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre els equips Catalunya F – Molins de Rei B de Tercera Categoria.

VIST, les al·legacions efectuades per ambdós clubs.

ANTECEDENTS

El jugador del Molins de Rei, S.A. (codi de jugador 16991), va consultar el seu telèfon mòbil durant la partida davant el seu adversari quan va sentir que vibrava.  El seu adversari li va dir que això no ho podia fer i el jugador del Molins de Rei va abandonar la partida de manera airada.

FONAMENTS DE DRET

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS

Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida. Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició. A la primera vegada que el Comitè de Competició, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil. Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

Lleis del Escacs de la FIDE

b. Està prohibit tenir telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació sense el permís de l’àrbitre dins el recinte de joc. Si és evident que un jugador té un dispositiu al recinte de joc, perdrà la partida. L’oponent serà declarat guanyador.

CONSIDERACIONS

Tot i que la normativa de la Lliga Catalana, en relació als telèfons mòbils, és diferent a la de la FIDE, tampoc a la Lliga està permès, poder consultar un mòbil durant la partida. Contestar una trucada o consultar el mòbil pot ser sancionat amb la pèrdua de la partida.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Amonestar el jugador del Molins de Rei, A.S.  que està prohibit consultar o contestar el mòbil o qualsevol altre aparell informàtic durant la partida. I que el càstig també pot ser la pèrdua de la partida, també a la Lliga. Corroborar el resultat de la pèrdua del punt al jugador del Molins de Rei.
  2. Advertir el jugador del Molins de Rei A.S. que sempre s’han de guardar les formes i que no es pot menysprear l’adversari. En cas de reincidència podria ser sancionat més greument.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs