COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’informe arbitral, on diu que el Club Sant Adrià, va fer participar en la Copa Barcelona un jugador que no havia estat relacionat a la llista de presentació de jugadors.

VIST, la denúncia efectuada pel club Sant Adrià per l’error arbitral d’atorgar a un equip un resultat equivocat, que consideren que els va perjudicar.

VIST, les al·legacions del Club Sant Adrià, indicant que havia estat un oblit no posar un dels seus jugadors a la llista de presentació d’equips, quan era un jugador que havia estat disputant el torneig durant tota la competició i que constava a la llista d’ordre de forces del club.

ANTECEDENTS

A la ronda 3 de la Copa Barcelona, l’Equip B del Club Sant Adrià va formalitzar una reclamació en la qual indicava que s’havia posat un resultat equivocat i que el sorteig els perjudicava per disputar el seu partit contra l’Equip del Sant Andreu, que en realitat tenia 4 punts més.

El club Sant Adrià va demanar 2 punts més per al seu equip B, la qual cosa va ser rebutjada per l’àrbitre principal del Torneig.

D’altra banda, a l’informe arbitral posterior a la celebració del torneig, el Comitè de Competició va rebre la notificació d’una irregularitat per part del Sant Adrià B que no havia relacionat a un dels seus jugadors a la presentació d’equips.

FONAMENTS DE DRET

La circular de la Copa Barcelona deia el següent:

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

“Els equips estaran obligats a relacionar tots els jugadors participants, tant els del matí com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte (MODEL). El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició. Abans de començar la primera ronda de la tarda es permetrà afegir nous jugadors.

Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior. La infracció d’aquesta norma seria castigada per alineació indeguda amb la pèrdua del matx 4-0 a efectes de classificació tot i que les partides comptarien per a elo.

El Reglament de la Copa diu:

Article 6

Els equips podran jugar amb tots els jugadors que figurin a la llista d’ordre de forces amb l’única restricció de la titularitat. Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior.

La Circular de la Copa Barcelona diu:

1.7 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

El Reglament de la FIDE diu:

C.04.2 Regles generals de  gestió del sistema suís en el seu punt D8 diu:

Si després de la publicació dels resultats …, un jugador comunica a l’àrbitre que un resultat està equivocat, es tindrà en compte per a la classificació i aparellaments de la pròxima ronda.

CONSIDERACIONS

En aquesta resolució, hi ha dos temes diferencies que ens ocupen, tot i que fan referència a un mateix club, el Sant Adrià.

Reclamació del Club Sant Adrià

Pel que fa a la reclamació del Club Sant Adrià, atès l’error arbitral  d’adjudicar una puntuació que no corresponia a un dels equips, aquest Comitè considera que l’àrbitre va actuar amb correcció, ja que la modificació del sorteig hagués perjudicat el propi funcionament del Campionat que necessita immediatesa per no retardar la seva finalització. El reglament de la FIDE no permet modificar un sorteig de suís, un cop publicat.

Tampoc està tipificat bonificar amb punts a un equip que es veu perjudicat per diputar  amb un equip que no li corresponia. L’àrbitre va denegar aquesta petició d’acord amb la reglamentació vigent.

Manca d’un jugador a la llista de presentació d’equips

La manca d’un jugador a la llista de presentació d’equips, però que sí  consta a la llista d’ordre de forces, que va detectar l’àrbitre principal en l’elaborar l’informe, no implica la modificació de la classificació final de la prova.  Només una falta molt greu, tipificada a tal efecte, com alinear un jugador titular d’un equip amb un altre d’inferior categoria permetria sancionar aquest equip amb la pèrdua de partits.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Ratificar l’actuació arbitral en el cas de la reclamació del Club Sant Adrià i desestimar la seva petició d’afegir 2 punts a l’Equip B del Sant Adrià.
  2. Mantenir la classificació final de la prova i amonestar el delegat del Club Sant Adrià, per no relacionar tots els jugadors que van participar en la Competició Copa Barcelona, a la llista de presentació d’Equips. En cas de reincidència aquest delegat podria ser sancionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs