COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’informe del Comitè Tècnic d’Àrbitres on informa a aquest Comitè que l’Àrbitre J. G. (de codi de jugador 13193) va arribar tard a competició de la Copa Barcelona, quan ja s’estava disputant la segona ronda del Campionat.

VIST, les al·legacions efectuades per l’àrbitre J.G., on diu que es va quedar dormit perquè no li va sonar el despertador.

ANTECEDENTS

L’àrbitre auxiliar J.G. que estava convocat, a les 8 del matí, un hora abans de l’inici de la ronda, es va presentar un cop començada la segona ronda del Campionat. Va al·legar que s’havia quedat dormit ja que el seu mòbil era nou i l’alarma que l’havia de despertar no va sonar.

FONAMENTS DE DRET

Article 13

Són infraccions lleus:

4.  L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

b) La multa de fins a 300 €.

CONSIDERACIONS

En aquesta resolució, hi ha dos temes diferencies que ens ocupen, tot i que fan referència a un mateix club, el Sant Adrià.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Posar una multa total de 75€, on ja està descomptat el temps que no va treballar. L’àrbitre cobrarà íntegrament el seu sou de 150€.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs