COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Sant Quirze – Manlleu B.

VIST, la denúncia d’una sèrie d’irregularitats durant aquest partit.

VIST, les al·legacions del club Sant Quirze.

ANTECEDENTS

El club Manlleu fa les següents denúncies:

 1. Que l’equip del Sant Quirze, que actuava com equip local, no disposava de l’acta en paper.
 2. Que els rellotges no incrementaven els 30 segons reglamentaris.
 3. Que l’ordre de forces estava alterat en l’alineació del Sant Quirze.
 4. Que un jugador del Sant Quirze va tocar una peça i no la va moure. El delegat de l’equip del Sant Quirze va dir que eren nens i no passava res.

El club Sant Quirze al·lega que:

 1. Utilitzen actes electròniques que les omplen directament a l’ordinador, però que si un adversari les demana en paper també se’ls hi dóna.
 2. És cert que en un principi els rellotges no incrementaven el temps, però al cap d’un minut es va corregir i es va jugar amb increment.
 3. Que l’ordre de forces era correcte ja que jugaven jugadors de menys de 1700 d’elo.
 4. Durant el partit el delegat visitant no va demanar fer constar a l’acta cap incident referent al tema de la peça tocada.

FONAMENTS DE DRET

punt 15 de la circular 02/2018 de la Federació Catalana.

15. JUGADORS D’ELO 1700 O INFERIOR

Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 podran jugar en qualsevol equip, sempre i quan no tinguin per sota un jugador amb elo superior a la llista d'ordre de forces.

el Art. 11.2 Reglament Lliga catalana

...Tanmateix, els jugadors d’elo mínim 1700 o inferior podran ser alineats lliurament entre ells (sense tenir que respectar la titularitat), sempre i quan al llistat d’ordre de forces tots els jugadors amb elo superior es trobin davant (tinguin número inferior) que tots els  jugadors amb elo mínim.

1.8 L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre. L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper i les planilles durant un any. 

ARTICLE 4: L’ACCIÓ DE MOURE LES PECES

4.1. Cada moviment ha d’efectuar-se amb una sola mà.

4.2. Només el jugador que està en joc pot ajustar una o més peces a les seves caselles sempre que prèviament expressi la seva intenció de fer-ho (per exemple, dient “composo” o “j’adoube”).

4.3. Si exceptuant allò que s’ha previst en l’article 4.2,

a. el jugador que està en joc toca deliberadament sobre el tauler: a. una o més peces pròpies, ha de moure la primera peça tocada que es pugui moure.

b. una o més peces de l’adversari, ha de capturar la primera peça tocada que pugui ser capturada. c. una peça de cada color, ha de capturar la peça de l’adversari amb la seva o, si això és il·legal, moure o capturar la primera peça tocada que es pugui moure o capturar. Si no està clar quina peça s’ha tocat en primer lloc, serà la peça pròpia la que es consideri com a peça tocada, abans que la de l’adversari.

CONSIDERACIONS

L’acta del partit ha d’estar disponible en paper al club local, ha de ser signada pels dos delegats i ha de reflectir les incidències, en cas de què hi siguin. No és suficient tenir l’acta només a l’ordinador o un altre suport que no sigui paper.

El responsable del bon funcionament dels rellotges és l’equip local i l’equip visitant es pot negar a disputar el partit fins que no estigui resolt el tema del mal funcionament. El temps de retard ha d’anar a càrrec de l’equip local.

Els jugadors d’elo 1700 o inferior es poden alinear sense tenir en compte la llista de forces amb la limitació que indica el reglament, al seu art. 11.2.

Pel que fa a la norma de peça tocada, peça que cal moure, és d’obligat compliment en competicions oficials, amb independència de l’edat que tinguin els jugadors.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

 1. Advertir al club Sant Quirze que és obligatori tenir l’acta impresa en paper, perquè pugui ser signada pels dos delegats.
 2. Informar el club Sant Quirze que en cas que els rellotges no funcionin correctament s’han de carregar el temps que triguin a posar-los bé.
 3. Informar el club Manlleu que els jugadors de 1700 o inferiors poden ser alineats sense tenir en compte l’ordre de forces.
 4. Advertir el delegat del Sant Quirze, que els jugadors, tinguin l’edat que tinguin, han de complir les lleis dels Escacs de la FIDE i la resta de normatives vigents.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 07 de febrer de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs