COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Arenys de Munt B – Masnou B, on diu que un jugador de l’Arenys de Munt B va cometre dues jugades il·legals i després de trucar al telèfon de guàrdia de la Federació ho van anotar a l’acta i van acordar taules.

VIST, les al·legacions dels dos equips, on el Masnou reclama el punt de la partida i l’Areny de Munt diu que van acordar taules.

ANTECEDENTS

Ni els jugadors, ni els delegats sabien com havien d’actuar davant dues jugades il·legals per part d’un dels jugadors. Llavors van trucar a la Federació i els van informar que podien continuar la partida subcondicione i indicar la irregularitat a l’acta del partit. L’acta no reflecteix que continuessin subcondicione i sí que posa tanmateix que van pactar taules.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

7.5.5 ...per al primer moviment il·legal completat, l'àrbitre concedirà dos minuts de temps extra a l'adversari; per al segon moviment il·legal del mateix jugador, l'àrbitre decretarà la pèrdua de la partida per a l'infractor. No obstant això, decretarà taules si la posició és tal que l'oponent no pot donar escac i mat al rei de l'infractor mitjançant qualsevol sèrie de moviments legals.

5.2.3 La partida és taules per acord entre els dos jugadors durant el desenvolupament de la
mateixa, sempre que tots dos jugadors hagin efectuat almenys un moviment. Això finalitza immediatament la partida.

El reglament de la Federació Catalana diu:

Secció 7. Partides jugades sub-condicione

Article 9

9.1 Una partida sub-condicione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

9.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione, perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

9.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable després de la data de l'incident abans de les 18 hores.

CONSIDERACIONS

Els jugadors de la Lliga Catalana han de tenir en compte que  les partides es disputen sense àrbitre. Els delegats poden actuar davant una reclamació, però si desconeixen el reglament, o no es posen d’acord hi ha un mecanisme que es diu continuar la partida subcondicione. Cal actuar tal com diu l’art. 9 del Reglament General de Competicions (veure part d’aquesta resolució de Fonaments de Dret).

En el cas que ens ocupa, l’acta no reflecteix que es va disputar la partida subcondicione i en canvi sí que diu que els jugadors van pactar taules. L’acta reflecteix el resultat de taules i està signada per ambdós delegats.

També cal aclarir que la persona que contesta el telèfon de guàrdia de la Federació no té poder de decisió i que només por actuar informant a les consultes que se li realitzin.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Desestimar la reclamació del club Masnou, que considera que se li ha de donar per guanyada la partida al seu jugador. Aquest Comitè considera que si no van jugar la partida subconcione i van acordar taules, preval aquest resultat.

El resultat del matx queda Arenys de Munt B 2,5 - Masnou B 3,5.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 07 de febrer de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs